Licenční ujednání

PowerArchiver - licence pro koncového uživatele Copyright 1998-2023 ConeXware, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud chcete používat tento software, musíte souhlasit s touto licencí. Pokud s následujícími podmínkami nesouhlasíte, prosím nepoužívejte, neinstalujte nebo nedistribuujte tento software.

1.0 Definice.

1.1 Pro účely tohoto Ujednání, „Software“ znamená výše uvedený software, včetně jakýchkoliv aktualizací, modifikací, revizí, kopií a související dokumentace, poskytnuté ConeXware, Inc. a partnery.

2.0 Poskytnutí Licence.

2.1 Podmínky a termíny pro vyzkoušení. Tento Software smíte bez poplatku používat výhradně pro účely vyzkoušení po dobu třiceti (30) dnů. Smíte volně šířit přesné kopie Software. Není vám dovoleno prodávat nebo požadovat dary za jakékoliv šířené kopie Software. S každou kopií Software musíte šířit toto Licenční Ujednání. Nesmíte odstranit nebo změnit žádnou identifikaci, informaci o zákonné ochraně, texty nebo obchodní značku, které se vyskytují na nebo v Software.

2.2 Podmínky a termíny pro plnou Licenci. Používání Software po třiceti (30) denní zkušební lhůtě je podmíněno zakoupením plné licence. Pokud jste nezaplatil(a) licenční poplatek, můžete tak učinit na internetové adrese http://www.conexware.com . Po zaregistrování buď můžete vy osobně Software používat na jednom nebo více počítačích, nebo povolit více lidem používat Software na jednom počítači, ale ne současně. Toto není licence pro souběžné používání Software. Pokud je Software nainstalován na síťovém serveru a používán na více pracovních stanicích, musíte zakoupit licenci pro každý počítač, na kterém je Software používán. Nesmíte poskytnou třetím stranám přístup k Software jako součást kancelářských služeb, poskytovatele aplikačních služeb (application service provider) ani používat Software v podnikání k poskytování komprese, dekomprese nebo konverze souborů třetím stranám.

2.3 Software obsahuje možnost vytvářet samorozbalovací archivy. Tyto mohou být volně distribuovány komukoliv, bez placení licenčního poplatku. Somorozbalovací archivy mimo jiné obsahují identifikační informace a informace o zákonné ochraně. Nesmíte odstranit nebo změnit žádnou identifikaci, informaci o zákonné ochraně, texty nebo obchodní značku, které se vyskytují na nebo v samorozbalovacích archivech, ani dát svolení k takové změně třetí straně.

2.4 Všechna práva k Software, která nejsou jmenovitě zmíněna v této licenci, jsou zcela a výlučně vyhrazena pro ConeXware, Inc a partnery.

3.0 Omezení.

3.1 Informace, obsažené v Software, jsou důvěrné a patří ConeXware, Inc. a partnerům. ConeXware, Inc. a partneři drží vlastnictví k ochranné známce, patentům, obchodní známce, obchodnímu tajemství a dalším právům, týkajícím se Software.

3.2 SOFTWARE NESMÍ BÝT MODIFIKOVÁN. NESMÍTE DEKOMPILOVAT, DISASSEMBLOVAT NEBO SE JINAK POKOUŠET ZÍSKAT PŘÍSTUP KE ZDROJOVÉMU KÓDU SOFTWARE.

4.0 Platnost.

4.1 Tato licence je platná až do jejího ukončení. Nedodržení kteréhokoliv bodu tohoto Ujednání nebo použití Software způsobem, který není tímto Ujednáním povolen znamená automatické ukončení licence. Zavazujete se, že při ukončení licence Software zničíte nebo se ho zbavíte.

4.2 Odstavec 2.4 a části 3.0, 5.0 a 7.0 včetně všech odstavců v nich platí i po ukončení licence. Všechna ostatní práva a závazky obou stran ukončením licence zanikají.

5.0 Aktualizace, Údržba a Podpora.

5.1 Po dobu platnosti tohoto Ujednání není ConeXware, Inc. povinno poskytovat aktualizace, údržbu ani instalaci pro Software. ConeXware, Inc. může poskytovat podporu, jak je určeno v dokumentaci a dalších relevantních materiálech, týkajících se Software. ConeXware, Inc. si vyhrazuje právo zcela zrušit nebo změnit podporu Software, a to v libovolnou dobu, bez uvedení důvodu.

6.0 Omezená záruka a náhrady.

6.1 Software je poskytován „jak je“, bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo naznačené, což zahrnuje záruku kvality, prodejnosti nebo vhodnosti pro specifický účel. ConeXware, Inc. nezaručuje, že Software bude vyhovovat vašim požadavkům nebo bude fungovat nepřetržitě nebo bezchybně.

6.2 Nic v tomto ujednání nemá být interpretováno jako záruka ConeXware, Inc., že Software neporušuje práva k duševnímu vlastnictví třetí strany. ConeXware, Inc. se nyní výslovně zříká a nebude činěno zodpovědným za jakékoliv závazky, vzniklé v souvislosti s nebo jako výsledek uplatnění nároku či žaloby, že distribuce nebo použití Software porušuje práva jakékoliv třetí strany.

6.3 ConeXware, Inc. nebo partneři nejsou v žádném případě zodpovědní za ztrátu dat, náklady na opatření náhradního zboží nebo služeb ani speciální, následné nebo náhodné škody bez ohledu na to, jestli ConeXware, Inc. nebo partneři byli na možnost takovéto škody upozorněni. Toto omezení bude platit i v případě jakéhokoliv zásadního selhání veškerých opravných prostředků zmíněných v tomto dokumentu. V každém případě zodpovědnost ConeXware, Inc. nebo partnerů, vyplývající z tohoto Ujednání nebo jeho ukončení, bude omezena výší 1.00 USD nebo částkou, kterou jste zaplatil(a) za licencovaný Software.

6.4 Některé státy nedovolují omezení nebo vyloučení zodpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže omezení v předchozím bodě se na vás nemusí vztahovat.

6.5 Tato záruka vám dává specifická zákonná práva, a můžete mít také další práva, lišící se stát od státu.

7.0 Všeobecná ustanovení.

7.1 Zavazujete se, že před vývozem Software si obstaráte potřebnou exportní licenci nebo jinou dokumentaci a že budete vyvážet Software nebo jeho výstup pouze v souladu s exportními zákony U.S. nebo jiných zemí.

7.2 Toto Ujednání je určeno zákony Státu Kalifornie. Pro řešení jakýchkoliv sporů nebo požadavků, vyplývajících nebo týkajících se tohoto Ujednání se zavazujete podřídit se výlučně jurisdikci soudů Státu Kalifornie.

7.3 Vítězná strana jakéhokoliv právního sporu, týkajícího se Ujednání, má nárok na úhradu svých výloh včetně soudních poplatků a nákladů na právní pomoc.

7.4 Použitím Software stvrzujete, že jste četl(a) toto ujednání, rozumíte mu a zavazujete se respektovat jeho podmínky. Dále stvrzujete, že toto Ujednání je jediným a úplným vyjádřením dohody ohledně předmětu Ujednání a že nahrazuje jakoukoliv předchozí dohodu nebo návrh, ať ústní, písemný nebo v jakékoliv jiné formě komunikace mezi vámi a ConeXware, Inc. ohledně předmětu tohoto Ujednání.

Navigation