Licencja użytkownika końcowego

Licencja użytkownika PowerArchiver Copyright 1999-2023 ConeXware, Inc. All Rights Reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkowanie niniejszego programu wymaga zgody na warunki tej licencji. Jeśli nie zgadzasz się na poniższe warunki nie używaj, nie instaluj ani nie rozpowszechniaj tego programu.

1.0 Definicje.

1.1 Na potrzeby tej umowy przez „Program” rozumie się oprogramowanie wymienione w tytule licencji, łącznie z uaktualnieniami, modyfikacjami, poprawkami, kopiami i związaną z nim dokumentacją rozprowadzane przez ConeXware, Inc.

2.0 Warunki licencji

2.1 Warunki licencji wersji testowej. Możesz używać tego Programu wyłącznie w celu przetestowania bez żadnych opłat przez okres trzydziestu (30) dni. Możesz za darmo rozprowadzać dokładne kopie Programu. Zabronione jest pobieranie jakichkolwiek opłat za rozprowadzane kopie Programu. Do każdej kopii rozprowadzanego programu musisz dołączyć kopię niniejszej licencji. Nie możesz usuwać ani zmieniać żadnego identyfikatora, prawnego zastrzeżenia, nazwy lub znaku handlowego zawartego w Programie.

2.2 Warunki licencji wersji pełnej. Dalsze użytkowanie Programu po upływie trzydziestodniowego okresu testowego wymaga zakupu licencji na pełną wersję programu. Możesz tego dokonać na stronie http://www.conexware.com . Po rejestracji Programu może używać jedna osoba na jednym lub kilku komputerach, albo niejednocześnie kilka osób na jednym komputerze. Licencja może być wykorzystana tylko w jeden z tych sposobów. Jeśli Program jest zainstalowany na serwerze sieciowym i jest dostępny dla wielu stacji roboczych należy zakupić licencję na każdy komputer na którym jest używany Program. Nie wolno udostępniać Programu osobom (firmom) postronnym takim jak biura usługowe, dostawcy aplikacji biznesowych lub firmy wykonujące podobną działalność albo wykorzystywać Programu w celach komercyjnych do świadczenia usług dla jednostek postronnych w zakresie kompresji, dekompresji lub konwersji.

2.3 Program zawiera narzędzie do tworzenia samorozpakowujących się archiwów. Te samorozpakowujące się archiwa mogą być rozprowadzane każdemu bez żadnych tantiemów. Samorozpakowujące się archiwa zawierają, między innymi, informacje identyfikacyjne i komunikaty. Nie możesz usuwać ani zmieniać żadnego identyfikatora, prawnego zastrzeżenia, nazwy lub znaku handlowego zawartego w takim samorozpakowującym się archiwum ani w żaden sposób na to zezwalać.

2.4 Wszelkie prawa do Programu pozostają całkowicie i na wyłączność zastrzeżone przez firmę ConeXware, Inc. i jej licencjodawców, chyba że niniejsza Licencja wyraźnie Ci ich udziela.

3.0 Ograniczenia.

3.1 Informacje zawarte w Programie są poufne i są własnością firmy ConeXware, Inc. i jej licencjodawców. ConeXware, Inc. i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa autorskie, patentowe, dotyczące znaków handlowych, tajemnic handlowych i inne prawa własności związane z Programem.

3.2 NIE MOŻESZ MODYFIKOWAC PROGRAMU. NIE MOŻESZ DEKOMPILOWAĆ, DEZASEMBLOWAĆ ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB USIŁOWAĆ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO KODU ŹRÓDŁOWEGO PROGRAMU, CHYBA ŻE WYRAŹNIE ZEZWALAJĄ NA TO PRZEPISY PRAWA. w TAKIM WYPADKU MASZ PRAWO TYLKO DO TAKICH DZIAŁĄŃ I TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM DOZWOLONE SĄ ONE W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE.

4.0 Rozwiązanie liencji.

4.1 Niniejsza Umowa obowiązuje aż do jej rozwiązania. Masz prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnej chwili poprzez zaprzestanie używania PROGRAMU i skasowanie lub zniszczenie wszystkich jego kopii jakie posiadasz. Umowa zostaje automatycznie rozwiązana w przypadku złamania któregokolwiek z jej postanowień. W chwili rozwiązania Umowy zobowiązany jesteś do zniszczenia wszystkich kopii Programu.

4.2 Paragraf 2.4 i rozdziały 3.0, 5.0, 6.0 i 7.0 wraz z paragrafami w nich zawartymi pozostają ważne po rozwiązaniu umowy. Wszystkie inne prawa i zobowiązania określone w pozostałych częściach umowy przestają obowiązywać w chwili rozwiązania Umowy.

5.0 Uaktualnienia, obsługa techniczna i pomoc.

5.1 W czasie obowiązywania Umowy ConeXware, Inc. nie jest zobligowany do dostarczania uaktualnień, wsparcia technicznego ani instalowania Programu. ConeXware, Inc. może udzielać wsparcia technicznego dla Programu zgodnie z zapisami w dokumentacji i innych materiałach ConeXware, Inc. dołączonych do Programu. ConeXware, Inc. rezerwuje prawo zaniechania lub zmiany zasad obsługi technicznej Programu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

6.0 Ograniczona gwarancja i rękojmia.

FIRMA CONEXWARE, INC. ANI JEJ DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA ANI REZULTATÓW UŻYTKOWANIA PROGRAMU ANI JEGO DOKUMENTACJI. FIRMA CONEXWARE NIE BĘDZIE ZWIĄZANA ŻADNYMI GWARANCJAMI ANI RĘKOJMIAMI, WYRAŹNYMI ANI DOROZUMIANYMI, W TYM GWARANCJAMI I RĘKOJMIAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CONEXWARE NIE BĘDZIE ODPOWIADAŁA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE I WTÓRNE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA, UTRATĘ ZAROBKÓW PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO JEST AUTOREM, NAWET JEŚLI FIRMA CONEXWARE OTRZYMAŁA INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. NINIEJSZYM BIERZESZ NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM WSZELKICH KOPII PROGRAMU PODLEGAJĄCEGO NINIEJSZEJ LICENCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ CONEXWARE, INC. ANI JEJ LICENCJODAWCÓW NIE PRZEKROCZY KWOTY 1,00 $ (USD) LUB RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA LICENCJE PROGRAMU. 6.4 Ponieważ ustawodawstwa niektórych państw nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, powyższe ograniczenia mogą niektórych licencjobiorców nie dotyczyć.

6.5 Umowa ta daje licencjobiorcy określone prawa, ponadto możesz mieć także inne prawa wynikające z lokalnie obowiązującego prawa.

7.0 Ogólne.

7.1 Zgadzasz się uzyskać konieczne licencje eksportowe lub inną dokumentację przed eksportem Programu i nie będziesz eksportował Programu lub bezpośrednio związanych z nim produktów z pogwałceniem prawa eksportowego USA lub innych krajów.

7.2 Niniejsza umowa jest oparta na prawie stanu Kalifornia, USA. Dochodzenie jakichkolwiek roszczeń jest możliwe tylko przez sądami stanu Kalifornia, USA.

7.3 Strona wygrywająca w jakiejkolwiek sprawie prawnej wynikającej z tej Umowy, obok innych praw i reparacji jakie mogą przysługiwać takiej stronie, uprawniona jest do zwrotu kosztów sądowych oraz wynagrodzenia prawników w rozsądnej wysokości.

7.4 UŻYWAJĄC PROGRAMU POTWIERDZASZ PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ LICENCJI, ZROZUMIENIE JEJ I ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE JEJ WARYNKÓW I OGRANICZEŃ; AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE JEST TO KOMPLETNY I WYŁĄCZNY TEKST UMOWY DOTYCZĄCEJ PRZEDMIOTU SPRAWY, KTÓRA ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB POPRZEDNIE UMOWY USTNE LUB PISEMNE A TAKŻE WSZELKIE ROZMOWY POMIĘDZY TOBĄ A CONEXWARE, INC. DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU TEJ UMOWY.

Navigation