Dialogové okno Konfigurace

Dialogové okno Konfigurace zobrazíte tak, že z nabídky „Nastavení“ vyberete položku „Konfigurace…“. Na jeho záložkách najdete většinu nastavení, která ovlivňují funkce PowerArchiveru. Kliknutím na název záložky zobrazíte další informace o jejím obsahu:

 • Na záložce Zobrazení můžete měnit vzhled hlavního okna PowerArchiveru.
 • Na záložce Adresáře můžete určit, které adresáře se mají při různých operacích používat.
 • Na záložce Umístění programů zadáváte implicitně využívaný prohlížeč a antivirový program.
 • Na záložce Rozšíření Průzkumníka najdete volby související s využíváním PowerArchiveru z prostředí Průzkumníka, přes ikonu Můj počítač a přes Plochu.
 • Na záložce Formáty souborů můžete určit, se kterými formáty souborů se má PowerArchiver asociovat.
 • Na záložce Aktualizace zadáváte, zda a jak často se má PowerArchiver sám aktualizovat.
 • Na záložce Skiny budete upravovat celkový vzhled PowerArchiveru a výbavu panelu nástrojů.
 • Na záložce Různé je soustředěna řada všeobecných nastavení.
 • Na záložce Pakovací profily budete spravovat svoje pakovací profily.
 • Na záložce Zkomprimovat & zašifrovat můžete zadat implicitní nastavení pro stejnojmenné rozšíření Průzkumníka Windows.
 • Na záložce FTP Profily budete spravovat svoje FTP profily.
 • Na záložce Manažer hesel najdete seznamy archivů, ke kterým máte/nemáte uložená hesla.
 • Na záložce Zásuvné moduly budete spravovat zásuvné moduly PowerArchiveru.
 • Na záložce Fronta úloh se zadávají parametry ovlivňující použití fronty úloh.

Zobrazení:

 • Zobrazovat panel nástrojů - Zobrazí/skryje panel nástrojů.
 • Zobrazovat stavový pruh - Zobrazí/skryje stavový pruh.
 • Zobrazovat strom adresářů - Ukáže strom adresářů v archivu (pouze používáte-li „styl průzkumník“).
 • Vybírat kliknutím kdekoli na řádku - Je-li zaškrnuto, dá se soubor v hlavním okně označit kliknutím na kteroukoli část příslušného řádku.
 • Zobrazovat pomocnou mřížku - Zobrazí mřížku (tj. viditelně oddělí jednotlivé řádky/sloupce) v hlavním okně.
 • Jako www (ragovat na jediné kliknutí) - Umožní otvírat soubory v archivu jediným kliknutím (standardně se používá dvojklik).
 • Klasické/Jako Průzkumník (se stromem adresářů) - Klasicky se zobrazují všechny soubory v archivu v jediném seznamu. Zvolíte-li nastavení „Jako Průzkumník“, budete moci obsahem archivu procházet stejně jako jednotlivými adresáři na disku v Průzkumníkovi Windows.
 • Zobrazovat vlevo panel zástupců - Je-li zaškrtnuto, bude PowerArchiver v oknech, kde to má význam, zobrazovat po levé straně panel zástupců často používaných složek Windows (Naposledy použité, Plocha, Moje dokumenty atd.).
 • Barevně odlišovat archivy - Je-li zaškrtnuto, PowerArchiver barevně zvýrazňuje ve výpisu souborů v hlavním okně archivní (komprimované) soubory.
 • Nastavit písmo - Umožňuje vybrat písmo, které se bude používat ve všech seznamech souborů.
 • Seznam souborů zobrazení - Umožňuje vybrat, zda a jak velké ikony se mají používat v seznamu souborů - možnosti odpovídají obdobnému nastavení Průzkumníka Windows: Velké ikony, Malé ikony, Seznam, Detaily.
 • Sloupce - Zapíná/vypíná zobrazení vybraných údajů v seznamu souborů.

Adresáře:

 • Dočasné umístění - Určuje pracovní adresář využívaný při mnoha operacích.
 • Výchozí umístění pro funkci - Prozkoušet Určuje základní adresář využívaný funkcí Prozkoušet (prozkoušení archivu s názvem TEST.ZIP proběhne v adresáři %základní_adresář%\TEST).
 • Umístění spouštěcího adresáře - Určuje, který adresář se bude považovat za aktuální při otvírání archivů.
 • Standardní umístění adresáře - Přidat Určuje, který adresář se bude považovat za aktuální při přidávání souborů do archivu.
 • Standardní umístění adresáře - Rozbalit Vyberete-li „Rozbalit do adresáře ./archiv“ a archiv se jmenuje C:\TEST.ZIP, výchozím adresářem pro rozbalení bude adresář C:\TEST. Vyberete-li „Rozbalit do aktuálního adresáře“, výchozí adresář pro rozbalení bude adresář, v němž se archiv nalézá (např. u archivu C:\DOKUMENTY\TEST.ZIP se výchozím adresářem pro rozbalení stane adresář C:\DOKUMENTY). Jinak bude výchozím adresářem pro rozbalení ten adresář, do kterého se naposledy rozbalovalo.

Umístění programů:

 • Prohlížeč - Umožňuje zadat program, který se má používat k prohlížení souborů.
 • Antivirový program - Než můžete začít používat funkci „Hledat viry“, musíte PowerArchiveru sdělit, kde přesně máte nainstalovaný antivirový program a jaké parametry se mají při antivirové kontrole použít. Jestliže parametry neznáte, PowerArchiver je zkusí odhadnout. U několika nejznámějších antivirových programů PowerArchiver potřebné parametry zná.

Rozšíření Průzkumníka:

 • Používat rozšíření průzkumníka - Zapíná/vypíná kontextová menu (Rozbalit do, zkomprimovat do, atd.).
 • Zkomprimovat do ZIP… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položky „Zkomprimovat do ZIP + Volby“ a „Zkomprimovat do …ZIP“.
 • Zkomprimovat do 7-zip… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položky „Zkomprimovat do 7-zip + Volby“ a „Zkomprimovat do …7-zip“.
 • Zkomprimovat do LHA… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položky „Zkomprimovat do LHA + Volby“ a „Zkomprimovat do …LHA“.
 • Zkomprimovat do CAB… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položky „Zkomprimovat do CAB + Volby“ a „Zkomprimovat do …CAB“.
 • Zkomprimovat do TAR… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položky „Zkomprimovat do TAR + Volby“ a „Zkomprimovat do …TAR“.
 • Zkomprimovat do BH… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položky „Zkomprimovat do BH + Volby“ a „Zkomprimovat do …BH“.
 • Zkomprimovat & poslat E-Mailem… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Zkomprimovat & poslat E-Mailem“.
 • Zkomprimovat & FTP… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Zkomprimovat & odeslat přes FTP“.
 • Rozdělit ZIP archiv - Umožňuje přímo z Průzkumníka dělit ZIP archivy na svazky.
 • Rozbalit archiv do… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku, která umožňuje rozbalit obsah vybraného archivu do zadaného adresáře.
 • Rozbalit sem - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku, která umožňuje rozbalit obsah vybraného archivu do aktuálního adresáře.
 • Rozbalit archiv do podadresáře - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku, která umožňuje rozbalit obsah vybraného archivu do stejnojmenného podadresáře.
 • Rozbalit do název_souboru/ - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku, která umožňuje rozbalit obsah vybraných archivů do stejnojmenných podadresářů.
 • Vytvořit SFX - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položky „Vytvořit samorozbalovací ZIP“ a „Vytvořit samorozbalovací CAB“.
 • Otestovat - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Otestovat“.
 • Zkomprimovat do (pro archivy) - Zapíná/vypíná v kontextovém menu možnost další komprese, je-li vybrán více než jeden archiv.
 • Odeslat e-mailem - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Odeslat e-mailem…“.
 • Odeslat přes FTP - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Odeslat přes FTP…“.
 • Dešifrovat sem - Zapíná/vypíná u .pae souborů v kontextovém menu položku „Dešifrovat sem“.
 • Dešifrovat do podadresáře - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku, která umožňuje rozbalit obsah zašifrovaného archivu do stejnojmenného adresáře.
 • Dešifrovat do … - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku, která umožňuje rozbalit obsah zašifrovaného archivu do zadaného adresáře.
 • Zašifrovat - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Zašifrovat“.
 • Zkomprimovat a zašifrovat - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Zkomprimovat & zašifrovat do“.
 • Zkonvertovat… - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku „Zkonvertovat…“.
 • Optimalizovat Office dokument - Zapíná/vypíná v kontextovém menu položku, která umožňuje zkrátit soubory Microsoft Office 2007 a OpenOffice 2 až o 30%, aniž by přitom došlo ke změně formátu souborů (soubory jsou i nadále přímo čitelné v MS Office / OpenOffice.
 • Zkomprimovat do ISO obrazu - Spustí průvodce vytvořením ISO obrazu.
 • Zkomprimovat a vypálit - Vybrané soubory/složky zkomprimuje a výsledný soubor vypálí na zapisovatelné médium.
 • Vypálit ISO obraz na disk - Vypálí vybraný ISO obraz na zapisovatelné médium (vytvoří podle ISO obrazu přímo čitelný disk).
 • Připojit jako virtuální disk - Připojí vybraný ISO obraz jako virtuální diskovou jednotku (dostupné pouze v registrované verzi).
 • Vypálit soubor(y) - Vypálí vybrané soubory na zapisovatelné médium.
 • Používat v kontextovém menu ikony - Zapíná/vypíná zobrazování malých ikonek před položkami kontextového menu.
 • Rozeznávat samorozbalovací ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA a RAR soubory - Zapíná/vypíná kontrolu jestli je EXE soubor ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA nebo RAR samorozbalovací archiv.
 • Zobrazovat položky „Zkomprimovat do ??? + volby“ - Přidává do kontextového menu položku “ + volby…“ pro každý archivní formát, jehož vytváření máte povoleno.
 • Automaticky otevřít složku s rozbalenými soubory - Po rozbalení otevře složku, do které jste obsah archivu rozbalovali, v Průzkumníkovi Windows.
 • Automaticky otevřít nově vytvořený archiv - Vytvoříte-li přes rozšíření Průzkumníka nový archiv, automaticky se otevře v hlavním okně PowerArchiveru.

Formáty souborů:

 • Zobrazit okno - „Asociovat“, nejsou-li archivní formáty asociovány s PowerArchiverem Nejsou-li některé archivní formáty asociovány s PowerArchiverem, dotáže se vás, zda je s ním asociovat chcete.
 • Formáty - Zde můžete vybrat archivní formáty, se kterými chcete PowerArchiver asociovat.
 • Asociovat teď - Okamžitě vytvoří asociace vybraných archivních formátů s PowerArchiverem.

Aktualizace:

 • Kontrolovat aktualizace… - Umožňuje zadat, jak často se má zjišťovat, zda jsou k dispozici nové verze PowerArchiveru.
 • Hledat… - Umožňuje nastavit, zda se mají brát v potaz pouze oficiální verze programu nebo i betaverze.
 • Informace o proxy serveru - Přistupujete-li na internet prostřednictvím proxy serveru, uveďte zde jeho adresu a číslo portu.

Skiny:

 • Panel nástrojů - Umožňuje měnit vzhled tlačítek v panelu nástrojů. Alternativní vzhledy můžete stahovat z http://www.powerarchiver.com/skins
 • Uživatelské rozhraní - Umožňuje zvolit vlastní vzhled programu PowerArchiver
 • Použít moderní panel nástrojů - Zapíná moderní „pásy karet“ ve stylu Microsoft Office 2007.
 • Zobrazit text tlačítek - Zapíná/vypíná zobrazování textových popisek tlačítek v panelu nástrojů.
 • Zobrazit tipy tlačítek - Zapíná/vypíná zobrazování bublinkové nápovědy k tlačítkům v panelu nástrojů
 • Zarovnání panelu nástrojů - Umožňuje zvolit, podél kterého okraje hlavního okna bude umístěn panel nástrojů.
 • Vybrat tlačítka Umožňuje zvolit, která tlačítka se mají v panelu nástrojů zobrazovat.

Různé:

Obecné

 • Zobrazit „Přidat“ při vytváření nového archivu - Vytvoříte-li prázdný nový archiv, PowerArchiver automaticky otevře dialog Přidat, kde můžete vybrat soubory, které se mají do archivu přidat.
 • Zobrazovat názvy souborů malými písmeny - Je-li tato volba zapnutá, všechny názvy souborů v seznamu se vypisují malými písmeny.
 • Automaticky po spuštění zobrazit „Otevřít archiv“ - Po zapnutí PowerArchiveru automaticky spustit dialog Otevřít.
 • Zobrazovat volby po stisku tlačítka - Zobrazit Neoznačení této funkce přeskočí dialog Zobrazit.
 • Ukládat relativní cestu běžným způsobem - Máte-li PowerArchiver nastavený tak, aby ukládal relativní cesty, a označíte jeden adresář, který budete chtít přidat do archivu, PowerArchiver se bude chovat, jako byste ve skutečnosti označili všechny soubory v tomto adresáři (a nikoli adresář jako celek) - neuloží tedy název vybraného adresáře. Zaškrtnutím volby „Ukládat relativní cestu běžným způsobem“ přinutíte program uložit cesty včetně názvu vybraného adresáře.
 • Pro názvy souborů použít OEM konverzi - Pomůže v některých případech, kdy potřebujete pracovat se soubory, v jejichž názvu se vyskytují znaky, které nejsou v anglické abecedě (máte-li s takovými znaky problémy, volbu zaškrtněte).
 • Počet virtuálních jednotek - Umožňuje nastavit maximální počet virtuálních jednotek.
 • Pokročilé okno Přidat - Zobrazí rozšířenou variantu dialogového okna Přidat, určenou pokročilým uživatelům.
 • Použít SFX Maker pokud je nainstalován - Zapne SFX Maker, aby pracoval s funkcí PowerArchiveru Vytvořit SFX.
 • Používat jen jedno okno - PowerArchiveru Povolí pouze jedno okno PowerArchiveru. Kliknete-li v Průzkumníkovi na archiv a máte již otevřené jiné okno PowerArchiveru, pak se archiv otevře právě v tomto již otevřeném okně. Volba velmi urychluje práci s PowerArchiverem.
 • Umožnit transparentní aktualizaci 7-ZIP archivů - Povolí u archivů kratších než je zvolená hodnota provádět transparentní aktualizaci.

Užitečné

 • Automaticky otevírat další svazky - Pracujete-li s vícesvazkovým souborem a máte všechny svazky (TEST.RAR, TEST.R00, …) ve stejném adresáři, PowerArchiver nebude žádat o povolení k přechodu na další svazek.
 • Zobrazit dialog „Automatická instalace archivu“ - Obsahuje-li archiv (ve svém kořenovém adresáři) soubor INSTALL.EXE nebo SETUP.EXE, PowerArchiver se zeptá, zda chcete archiv rozbalit a spuštěním souboru INSTALL.EXE/SETUP.EXE zahájit instalaci.
 • Přehledně nakládat se zašifrovanými archivy - Bude automaticky otevírat archivy uvnitř zašifrovaných souborů.
 • Automaticky otevírat TAR soubory v GZIP a BZIP archivech - Automaticky otevírá TAR archivy uvnitř tar.gz a tar.bz2 souborů.
 • Dotazovat se na ukládání dočasných archivů z internetu - Je-li zapnuto, zobrazuje při pokusu ukončit práci s dočasným archivem z internetu (otevřeným např. v Internet Exploreru, Outlook Expressu apod.) dotaz, zda tento uložit někde, kde nebude automaticky smazán.
 • Ověřovat aktualizaci archivu při změně souboru - Změníte-li soubor uložený v archivu, PowerArchiver si bude ověřovat, zda má změny promítnout také do archivované kopie.
 • Zobrazovat komentáře při otevření ZIP souborů - Se zapnutou volbou se budou komentáře uložené v ZIP archivech automaticky zobrazovat ve spodní části okna PowerArchiveru.
 • Neupozorňovat na archivy ozn. „jen pro čtení“ - Vzhledem k tomu, že u archivů s nastaveným atributem „jen pro čtení“ lze provádět jen některé operace, PowerArchiver standardně zobrazuje při otevírání takových archivů varování. Nechcete-li, aby se varování zobrazovalo, zaškrtněte tuto položku.
 • Neupozorňovat na dočasné archivy z internetu - Vzhledem k tomu, že změny prováděné v archivech, které otevřete přímo z internetu (aniž byste si je zkopírovali na svůj lokální disk), jsou zapomenuty v okamžiku, kdy archiv zavřete, zobrazuje PowerArchiver při otevírání takových archivů varování. Nechcete-li, aby se varování zobrazovalo, zaškrtněte tuto položku.

Rychlost

 • Nepoužívat koš při mazání - Úplně vypne používání Koše Windows. (nedoporučujeme)
 • Při kompresi použít aktuální adresář jako pracovní - PowerArchiver bude při přidávání souborů do archivu používat aktuální adresář jako pracovní.
 • Při vypalování používat ASPI - Nedaří-li se vám se standardním nastavením vypalovat, zkuste použít ASPI rozhraní.
 • Spouštět program bez úvodního okénka Zaškrtněte, nechcete-li, aby se při spouštění PowerArchiveru zobrazovalo okénko s názvem programu.
 • Rozeznávat samorozbalovací CAB archivy - PowerArchiver bude u EXE souborů zjišťovat, zda nejde o samorozbalovací CAB archivy.
 • Po spuštění zobrazit obsah archivu v původním pořadí - Urychlí otevírání archivů tím, že se soubory v nich uložené zobrazují v původním pořadí (neřadí se).

Pakovací profily:

 • Vytvořit nový - Založí nový pakovací profil.
 • Přejmenovat - Umožňuje přejmenovat existující pakovací profil.
 • Smazat - Smaže bez dalšího ověřování právě vybraný pakovací profil.
 • Název - Název uloženého pakovacího profilu.
 • Formát - Určuje, v jakém formátu se archivy vytvořené podle odpovídajícího pakovacího profilu ukládají. Další informace o pakovacích profilech najdete zde (je-li nějaký profil vybraný nebo vytváříte-li profil nový, záložka zobrazuje ještě další položky)

Zkomprimovat a zašifrovat:

 • Formát komprese - Vyberte implicitní formát komprese v rozšíření Průzkumníka Zkomprimovat a zašifrovat.
 • Šifrovací metoda - Vyberte implicitní šifrovací metodu v rozšíření Průzkumníka Zkomprimovat a zašifrovat.

FTP Profily:

 • Nový profil… - Otevře Manažer FTP Profilů pro vytvoření nového profilu.
 • Upravit profil… - Otevře Manažer FTP profilů PowerArchiveru pro úpravu vybraného profilu.
 • Smazat profil… - Smaže vybraný profil.

Manažer hesel:

 • Zapnout Manažer hesel PowerArchiveru Zapne Manažer hesel PowerArchiveru.
 • Ukládat hesla k zašifrovaným souborům *.PAE Manažer hesel bude ukládat také hesla k zašifrovaným souborům *.PAE.
 • Uložená hesla Seznam souborů, ke kterým má PowerArchiver uložené heslo.
 • Neukládaná hesla Seznam souborů, u kterých nechcete, aby PowerArchiver heslo ukládal.

Zásuvné moduly:

 • Soubor s modulem - Jméno souboru, ve kterém je zásuvný modul uložen.
 • Formát - Formát souborů, se kterými umí zásuvný modul pracovat (např. “.msi“ u souborů *.MSI).
 • Přidat modul - Podle zadaných parametrů přidá do seznamu instalovaných modulů nový zásuvný modul.
 • Odstranit modul - Odstraní vybraný modul se seznamu instalovaných zásuvných modulů.

Fronta úloh:

 • Používat frontu úloh PowerArchiveru - Povolí používání fronty úloh (časově náročné operace se díky ní mohou provádět „na pozadí“, nezávisle na tom, co děláte v hlavním okně PowerArchiveru) a spustí PowerArchiver Starter.
 • Používat frontu pro všechny úlohy - Je-li tato položka zaškrtnuta, zařazují se do fronty všechny operace se soubory delšími než je nastavená hodnota.
 • Nezařazovat do fronty soubory kratší než Udává minimální délku, kterou musí soubor mít, aby operace s ním byla zařazena do fronty.
Navigation