Eindgebruikersovereenkomst

PowerArchiver Eindgebruikersovereenkomst Copyright 1998-2023 ConeXware, Inc. Alle rechten voorbehouden. Als u deze applicatie gebruikt geeft u te kennen in te stemmen met deze licentieovereenkomst. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, dan mag u deze applicatie niet gebruiken, installeren en of distribueren.

1.0 Definities.

1.1 Voor deze overeenkomst wordt met de term „applicatie” de hierboven beschreven software bedoeld, inclusief all updates, modificaties, revisies, kopieen en alle documenten meegeleverd met de software door ConeXware, Inc. en/of de licentieverstrekkers van meegeleverde onderdelen.

2.0 Gebruiksrecht.

2.1 Voorwaarden met betrekking tot de evaluatieversie. U mag deze applicatie uitsluitend gebruiken voor evaluatiedoeleinden gedurende de evaluatieperiode van dertig (30) dagen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. U mag exacte kopieën van de applicatie aan iedereen verstrekken, zolang u hiervoor geen enkele kosten in rekening brengt. Ook dient u een kopie van deze overeenkomst mee te leveren bij elke afzonderlijke kopie van de applicatie. U mag geen wijzigingen aanbrengen, van welk aard dan ook en in het bijzonder van wijzigingen in de naam, eigendomsrechtvermeldingen en handelsmerken, die in de applicatie gebruikt worden.

2.2 Voorwaarden voor de volledige licentie. Gebruik van de applicatie na de evaluatieperiode verplicht u tot aanschaf van de applicatie. Als u de applicatie nog niet heeft aangeschaft dan kunt u dit doen op http://www.conexware.com Nadat u geregistreerd bent, mag u de applicatie persoonlijk gebruiken op één of meer computers, of meerdere personen , u zelf inbegrepen, toestaan de applicatie te gebruiken, mits slechts één van dezen gelijktijdig met de software werkzaam is. Als de applicatie op een netwerkserver wordt geïnstalleerd en gebruikt door meerdere werkstations, dient u voor ieder werkstation dat de applicatie daadwerkelijk gebruikt een licentie aan te schaffen. Het is niet toegestaan de applicatie door te verkopen of te gebruiken voor compressie van gegevens van derden, zoals conversie- of compressiedienstverlening.

2.3 De applicatie biedt de mogelijkheid zelf-uitpakkende bestanden aan te maken. Deze bestanden mogen zonder verdere kosten aan iedereen verstrekt worden. De zelf-uitpakkende bestanden bevatten onder andere identificerende informatie en eigendomsvermeldingen. U mag geen van deze gegevens, noch enig label of copyrightmelding aanpassen, verwijderen of vervangen of tot een van deze handelingen opdracht verlenen.

2.4 Alle rechten op deze applicatie die niet expliciet vermeld zijn in deze overeenkomst zijn exclusief voorbehouden aan ConeXware, Inc. en/of de licentieverstrekkers van meegeleverde onderdelen.

3.0 Restricties.

3.1 Alle informatie die deze applicatie bevat is vertrouwelijk en eigendom van ConeXware, Inc. en/of de licentieverstrekkers van meegeleverde onderdelen. ConeXware, Inc. en de licentieverstrekkers van meegeleverde onderdelen behouden alle rechten op copyright, patent, handelsmerken handelsgeheimen en andere eigendomsrechten die in deze applicatie zijn opgenomen of hier een relatie mee hebben.

3.2 DE APPLICATIE MAG NIET WORDEN GEWIJZIGD. U MAG DE APPLICATIE NIET DECOMPILEREN, DISASSEMBLE OF OP ENKELE ANDERE WIJZE TRACHTEN DE BRONCODE TE BENADEREN.

4.0 Termijn.

4.1 Deze licentieovereenkomst blijft geldig totdat de licentie ongeldig wordt verklaard. Iedere inbreuk op deze licentieovereenkomst leidt automatisch tot nietig verklaring van deze overeenkomst en de bijbehorende licentie. U gaat er mee akkoord, dat in een dergelijk geval u gehouden bent afstand te doen van de applicatie en/of deze te vernietigen.

4.2 Paragraaf 2.4 en de Secties 3.0, 5.0, 6.0, en 7.0, inclusief alle paragrafen die hierin zijn opgenomen, blijven van toepassing na nietig verklaring van deze overeenkomst. Alle andere rechten en verplichtingen komen op dat moment te vervallen.

5.0 Upgrades, onderhoud en ondersteuning.

5.1 Gedurende de termijn van deze overeenkomst is ConeXware, Inc. nooit gebonden tot het leveren van upgrades, onderhoud of installatie van de applicatie. ConeXware, Inc. kan ondersteuning verlenen als vermeld in de documentatie en andere door ConeXware, Inc. vervaardigde materialen gerelateerd aan en meegeleverd met de applicatie. ConeXware, Inc. behoudt het recht om de ondersteuning op de applicatie te staken of wijzigen op ieder moment, om welke reden dan ook.

6.0 Garantiebepalingen.

6.1 DE APPLICATIE WORDT GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR ENIGE EIGENSCHAP, ALSMEDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL EN BETROUWBAARHEID. CONEXWARE, INC. GARANDEERT NIET DAT DE APPLICATIE VOLDOET AAN UW EISEN OF DAT DE APPLICATIE PROBLEEMLOOS EN/OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN.

6.2 NIETS IN DEZE OVEREENKOMST MAG WORDEN OPGEVAT ALS ZIJNDE EEN GARANTIE OF VERKLARING VAN CONEXWARE, INC. DAT DE APPLICATIE GEEN INBREUK MAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN. CONEXWARE, INC. VERKLAART HIERBIJ EXPLICIET NIET AANSPRAKELIJK TE ZIJN VOOR ENIGE CLAIM OF VERVOLGING IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN WELKE GESCHONDEN ZOUDEN ZIJN DOOR DE APPLICATIE OF DE DISTRIBUTIE DAARVAN.

6.3 CONEXWARE, INC. NOCH LICENTIEHOUDERS VAN GEBRUIKTE ONDERDELEN, KUNNEN AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIG SCHADE VEROORZAAKT OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE APPLICATIE, ALSMEDE DATAVERLIES, PROCEDUREKOSTEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE SOFTWARE OF DIENSTVERLENING, OOK NIET ALS CONEXWARE, INC., OF LICENTIEHOUDERS VAN GEBRUIKTE ONDERDELEN EXPLICIET ZIJN GEINFORMEERD OVER MOGELIJKE TEKORTKOMINGEN EN MOGELIJKE HIERUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, DE BEEINDIGING DAARVAN, OF DE VERSTREKKING VAN INFORMATIE OF GOEDEREN, VOOR CONEXWARE, INC.,OF LICENTIEHOUDERS VAN GEBRUIKTE ONDERDELEN MEER BEDRAGEN DAN USD 1.00 OF DE DOOR U BETAALDE AANSCHAFPRIJS.

6.4 Sommige staten hebben wetten welke de voorwaarden van deze overeenkomst op enige wijze beïnvloeden of doen vervallen.

6.5 Deze garantie geeft u specifieke rechten, welke eventueel worden aangevuld met de rechten voortvloeiend uit de door in uw staat geldende wetgeving.

7.0 Algemeen.

7.1 U gaat er mee akkoord er voor zorg te dragen dat bij export van de applicatie voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden geldend in zowel het land van herkomst als het land van bestemming.

7.2 Deze overeenkomst valt onder de wet van de staat California in de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat jurisdictie met betrekking tot deze overeenkomst exclusief zal worden afgehandeld door de rechtbank van de staat California.

7.3 De partij welke conform deze overeenkomst in zijn/haar recht staat in enige gerechtelijke actie, heeft naast alle andere rechten, recht op volledige schadeloosstelling voor uitgaven, inclusief rechtbankkosten en kosten voor vertegenwoordiging in het conflict.

7.4 DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE APPLICATIE GEEFT U TE KENNEN DEZE OVEREENKOMST TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE HIERIN GENOEMDE VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN. U GAAT ER MEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST IEDERE VOORGAANDE OVEREENKOMST EN/OF AFSPRAAK, MET BETREKKING TOT DEZE APPLICATIE, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, TUSSEN U EN CONEXWARE VERVANGT.

Navigatie