Jak používat PowerArchiver Backup

PowerArchiver Backup - automatické zálohování

Úvod

V PowerArchiveru máte k dispozici snadno ovladatelný, přesto však mocný nástroj pro automatické zálohování souborů - PowerArchiver Backup.

PowerArchiver Backup je vlastně průvodce, s jehož pomocí vytváříte tzv. zálohovací skripty (soubory s příponou .PBS), ve kterých jsou uloženy všechny parametry zálohování. Hotový skript lze kdykoliv spustit ručně, případně se jeho spuštění dá pomocí Plánovače úloh naplánovat na předem určený okamžik. Níže najdete podrobný postup, jak sestavit zálohovací skript:

Rozšířené možnosti PowerArchiveru Professional

Několik rozšířených funkcí je vyhrazeno registrovaným uživatelům PowerArchiveru Professional - uživatelé, kteří si zaregistrovali pouze PowerArchiver Standard nebo používají neregistrovanou verzi po uplynutí třicetidenní zkušební lhůty, je využívat nemohou. Jsou to:

 • 7-Zip komprese - pouze ve verzi Professional můžete používat pakovací algoritmus 7-Zip, který produkuje až o třetinu kratší soubory než standardní ZIP.
 • podpora Plánovače úloh - pouze ve verzi Professional máte přímo v PowerArchiveru přístup k Plánovači úloh Windows.
 • protokolování - pouze ve verzi Professional můžete o zálohování vytvářet protokoly (a ty pak spakované automaticky odesílat emailem na zadanou adresu).

Vytvoření zálohovacího skriptu

Krok 1. Založení nového skriptu

Chcete-li založit nový zálohovací skript, zvolte v nabídce „Soubor“ položku „Nový“ a vyberte „Nový zálohovací skript…“ (případně v nabídce „Zálohování“ zvolte položku „Vytvořit nebo upravit zálohovací skript…“). Ověřte, že je typ souboru nastaven na „PowerArchiver - zálohovací skript“, zadejte název souboru (skriptu) a klikněte na „Uložit“.

Zapamatujte si, že zálohovací skripty se automaticky ukládají s příponou “.pbs“.

Krok 2. Název archivu, do kterého se má zálohovat

Po založení nového zálohovacího skriptu se objeví nové dialogové okno.

 • „Uveďte název archivu a jeho umístění:“ - kliknete-li na tlačítko s ikonkou složky, budete se moci postupně proklikat do adresáře/složky, do něhož se má uložit archiv se zazálohovanými soubory. Pak zadáte název archivu a kliknete na „Uložit“. Mělo by jít o nový archiv - zadáte-li název již existujícího archivu, bude při zálohování přepsán. Rozhodnete-li se zadat název archivu ručně (bez procházení složek), nezapomeňte na konci názvu uvést příponu podle toho, v jakém formátu má být archiv se zazálohovanými soubory uložen (např. „backup.zip“)
 • „Název souboru rozšířit o časový údaj“ - umožňuje přidat k názvu archivu také údaj o tom, kdy zálohování proběhlo. Zaškrtnete-li tuto volbu, budete moci na dvou následujících řádcích přesně popsat, v jakém tvaru a kam se má časové razítko k názvu souboru přidat:
  • “-M-D-H-m-S“ - specifikuje pomocí masky formát časového údaje.
  • „Y“ - čtyřciferně rok (např. „2009“)
  • „M“ - dvouciferně měsíc v roce (např. „07“ = červenec)
  • „D“ - dvouciferně den v měsíci (např. „17“)
  • „H“ - dvouciferně hodina (např. „15“ = tři hodiny odpoledne)
  • „m“ - dvouciferně minuta
  • „S“ - dvouciferně sekunda
  • „WW“ - slovně den v týdnu (např. „neděle“)
  • „použít jako příponu/předponu“ - udává, zda se má časový údaj přidat na konec, nebo na začátek názvu.

Až budete s názvem archivu hotovi, klikněte dole na tlačítko „Další“.

Krok 3. Výběr média, na které se má zálohovat

Na třech záložkách teď určíte, kam se mají soubory zazálohovat (můžete zvolit i více možností najednou):

 • záložka Lokální/síťový disk
  • „Uložit na lokální nebo síťový disk“ - zaškrtněte, chcete-li archiv se zazálohovanými soubory uložit na lokální nebo síťový disk.
  • „Adresář“ - po kliknutí na tlačítko s ikonkou složky můžete běžným způsobem procházet disk a vybrat složku, do níž se má záloha uložit.
 • záložka CD/DVD/Blu-Ray (pouze ve verzi Professional)
  • „Vypálit na CD/DVD/Blu-Ray médium“ - zaškrtněte, chcete-li archiv se zazálohovanými soubory vypálit na CD, DVD, nebo Blu-Ray médium.
  • „Aktualizovat výpis“ - neukazuje-li se vám vypalovačka v seznamu, zkuste pomocí tohoto tlačítka seznam aktualizovat (může zabrat až jednu minutu).
  • „Cílová složka“ - do tohoto políčka zadejte název složky na CD/DVD/Blu-Ray médiu, do níž se má záloha uložit.
  • „Rychlost vypalování“ - zvolte rychlost, jakou se má na médium vypalovat (pozor, nesmíte použít rychlost vyšší, než pro jakou je vyrobeno médium, na které budete vypalovat - i kdyby vypalovačka rychleji pálit uměla).
   • „Před zálohováním smazat obsah přepisovatelného média“ - při použití přepisovatelného (RW) média nejprve vymaže jeho obsah a teprve pak vypálí zazálohovaná data.
 • záložka FTP/SFTP
  • „Nahrát na FTP/SFTP server“ - nahraje archiv se zazálohovanými daty na FTP/SFTP server.
  • FTP profil“ - v této části můžete vybrat FTP profil popisující připojení k serveru, na který se má záloha nahrát, případně vytvořit profil nový. Další informace o FTP profilech najdete zde.
  • „Informace o souboru“ - zde můžete podrobněji určit parametry souboru, který se má nahrát na FTP server. Nejste-li zkušeným uživatelem, raději ponechte nastavení beze změny.

Až budete s výběrem zálohovacích médií hotovi, klikněte dole na tlačítko „Další“.

Krok 4. Výběr souborů a složek, které se mají zazálohovat

 • „Výběr souborů/složek“ - jednotlivé soubory přidáváte po kliknutí na tlačítko „Přidat soubor…“, celé složky po kliknutí na tlačítko „Přidat adresář…“. Vybrané soubory a složky se budou postupně objevovat v seznamu, ze kterého je můžete v případě potřeby opět vymazat kliknutím na tlačítko „Odstranit“.
 • „Další informace po kliknutí zde“ - zobrazí počty a velikosti vybraných souborů/složek.
 • „Exportovat do seznamu“ - uloží seznam vybraných souborů a složek do textového souboru.
 • „Importovat ze seznamu“ - načte seznam vybraných souborů a složek z textového souboru.
 • „Filtry“ - zkušení uživatelé mohou na soubory ve vybraných složkách aplikovat filtry. Filtry se aplikují na soubory i (pod)adresáře vybraných složek - nikoli však na soubory, které vyberete explicitně přes tlačítko „Přidat soubor…“ (!). Použití filtrů není povinné, nemusíte je nijak nastavovat.

Příklady:

 • filtr “.exe“ vybere všechny soubory s příponou “.exe“
 • filtr „test*\*“ vybere všechny složky, jejichž název začíná na „test“
 • filtr „Dokumenty\*.pdf“ vybere všechny soubory s příponou “.pdf“ ve složce Dokumenty.
 • „Včetně podadresářů“ - není-li zaškrtnuto, nezálohují se složky uvnitř vybraných složek.
 • „Včetně systémových a skrytých souborů“ - je-li zaškrtnuto, zálohují se i soubory označené ve Windows jako „systémové“ a „skryté“ (standardně je zaškrtnuto).

Až budete s výběrem souborů a složek určených k zazálohování hotovi, klikněte dole na tlačítko „Další“.

Krok 5. Nastavení možností komprese a šifrování

 • „Formát“ - hned nahoře máte možnost nastavit formát archivu, do kterého se budou ukládat zálohované soubory. Prvotní nastavení se bude řídit příponou v názvu archivu (zálohy) zadaném v kroku č. 2. - můžete jej však změnit. Doporučujeme při zálohování používat formát ZIP - uživatelé verze Professional pak mohou používat ještě úspornější formát 7-Zip.
 • „Komprese“ - v závislosti na zvoleném formátu budete možná moci volit mezi různými úrovněmi komprese (obecně platí, že čím účinnější komprese, tím déle pakování trvá). Máte-li na zálohování dostatek času, doporučujeme používat co nejvyšší stupeň komprese.
 • „Způsob zálohování“ - existuje několik různých způsobů zálohování:
  • „Kopie“ - zazálohují se všechny vybrané soubory, ale žádný z nich se neoznačí jako zazálohovaný (tj. nastavení atributů Archivovat se nemění).
  • „Normální“ - všechny vybrané soubory se zazálohují a označí jako zazálohované (jejich atributy Archivovat se nastaví na „ne“).
  • „Přírůstkové“ - z vybraných souborů a složek se zazálohují jen ty, které mají atribut Archivovat nastavený na „ano“ (obyčejně jsou to soubory, které se změnily od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování). Všechny zazálohované soubory také označí jako zazálohované (jejich atributy Archivovat se nastaví na „ne“).
  • „Rozdílové“ - z vybraných souborů a složek se zazálohují jen ty, které mají atribut Archivovat nastavený na „ano“ (obyčejně jsou to soubory, které se změnily od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování), ale žádný z nich se neoznačí jako zazálohovaný (tj. nastavení atributů Archivovat se nemění).
 • „Zapsat přímo do ZIPu“ - je-li zaškrtnuto, zálohuje rovnou do cílového archivu (nepoužívá pracovní adresář).
 • „Používat optimální kompresi“ - je-li zaškrtnuto, povoluje PowerArchiveru při pakování do formátu 7-Zip podle povahy zálohovaného souboru automaticky určovat způsob komprese tak, aby zálohování probíhalo co nejrychleji a nejúčinněji (tato volba je přístupná jen při použití formátu 7-Zip).
 • „Ukládat relativní umístění (nikoliv úplnou cestu)“ - je-li zaškrtnuto, ukládá u souborů místo úplné pouze relativní cestu k nim.
 • „Vytvořit kompaktní archiv“ - umožňuje při pakování do formátu 7-Zip vytvořit tzv. kompaktní (angl. solid) archiv. Všechna data ukládaná do kompaktního archivu, bez ohledu na skutečný počet zdrojových souborů, se při pakování považují za jeden velký soubor, což zvyšuje účinnost komprese. U kompaktních archivů však normálně nelze provádět aktualizaci ani měnit jejich obsah. Chcete-li aktualizovat nebo měnit obsah kompaktního 7-Zip archivu, musíte mít v „Konfigurace > Různé“ zaškrtnutou volbu „Umožnit transparentní aktualizaci 7-ZIP archivů“. Archivy ve formátu CAB jsou vždy kompaktní, u formátu 7-Zip si můžete vybrat (nastavení lze měnit jen při zálohování do archivu ve formátu 7-Zip).
 • „Dělení na svazky“ - zálohujete-li do archivu ve formátu ZIP, zde můžete nastavit délku jednotlivých svazků (archivy v jiném formátu než ZIP není možné dělit).
 • „Po zálohování zkontrolovat vytvořený archiv“ - po dokončení zálohování porovná původní soubory s jejich zálohami a nahlásí případné rozdíly (chyby).
 • „Zabezpečit archiv heslem“ - při zálohování do archivů ve formátu ZIP a 7-Zip máte možnost zabezpečit zazálohovaná data heslem. Využijete-li tuto možnost, dobře si heslo zapamatujte, protože bez něj nedokážete zazálohované soubory rozbalit!

Možnosti při zálohování do formátu ZIP

 • „PK 2.04g“ - vytvoří standardní ZIP archiv chráněný heslem. Použitá šifra je slabá a dá se snadno prolomit, nicméně archiv dokáže otevřít prakticky libovolný program podporující formát ZIP.
 • „AES (256 bit)“ - vytvoří archiv zašifrovaný metodou AES s klíčem o délce 256 bitů, se kterými umí pracovat pouze moderní ZIP programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx ad.).

Možnosti při zálohování do formátu 7-Zip

 • „AES (256 bit)“ - vytvoří archiv zašifrovaný metodou AES s klíčem o délce 256 bitů.

Až budete s nastavením komprese a šifrování hotovi, klikněte dole na tlačítko „Další“.

Krok 6. Nastavení filtrování podle času/délky

 • „Filtrování podle časových údajů“ - tento filtr umožňuje selektivně zálohovat ze souborů vybraných v kroku č. 4 jen ty, které vyhovují zadané podmínce. Tato možnost je určena pokročilým uživatelům - nejste-li si jisti, k čemu se dá použít, přeskočte ji a rovnou klikněte na tlačítko „Další“.
  • „Zálohovat soubory“ - umožňuje zadat filtr, který vyčlení soubory na základě údajů o tom, kdy byly vytvořeny či naposledy změněny. Chcete-li např. zazálohovat jen soubory vytvořené za poslední týden, vyberete „novější než“ a do políčka „dny“ zadáte sedmičku.
 • „Filtrování podle délky souboru“ - tento filtr umožňuje selektivně zálohovat ze souborů vybraných v kroku č. 4 jen ty, které jsou kratší/delší než zadaný limit.
  • „Zálohovat soubory“ - umožňuje zadat filtr, který vyčlení soubory podle jejich délky.

K dalšímu kroku postoupíte opět po kliknutí na tlačítko „Další“ dole.

Krok 7. Nastavení upozornění

 • „Na závěr zobrazit hlášení 'Zálohování dokončeno'“ - po dokončení zálohování zobrazí okénko s hlášením o úspěšném dokončení zálohování. Okénko s hlášením po deseti minutách automaticky zmizí
 • „Zobrazovat… …při spuštění z Windows“ - zde můžete nastavit, zda a jakým způsobem se zobrazí okno informující o průběhu zálohování, je-li zálohovací skript spuštěn přímo z Windows (nikoli ručně z prostředí PowerArchiveru).

K dalšímu kroku postoupíte opět po kliknutí na tlačítko „Další“ dole.

Krok 8. Protokolování (pouze ve verzi Professional)

 • „Protokol do:“ - zde zadáte jméno souboru, do kterého se má zapisovat protokol o průběhu zálohování.
 • „Po dokončení protokolování odeslat protokol emailem“ - zaškrtnete-li tuto možnost, zobrazí se celá sada nastavení týkající se odesílání protokolů emailem.
 • „Nastavení zprávy“
  • „Adresát“ - emailová adresa, na kterou se má protokol odeslat.
  • „Odesílatel“ - emailová adresa, která se má uvést jako odesílatel protokolu.
  • „Předmět“ - předmět, který se má uvést v hlavičce zprávy, k níž bude protokol připojen.
 • Chcete-li v předmětu uvést název zálohy, použijte speciální řetězec %backupscriptname%.
 • „Text“ - text zprávy, k níž bude protokol připojen.
 • Chcete-li v textu uvést název zálohy, použijte speciální řetězec %backupscriptname%.
 • „Nastavení poštovního serveru“
 • „Adresa (SMTP) serveru pro odesílání pošty“ - zde zadejte adresu serveru, přes který se má zpráva s protokolem odeslat.
 • „Port (SMTP) serveru pro odesílání pošty“ - zde zadejte port serveru, přes který se má zpráva s protokolem odeslat (standardně se používá port 25).

K dalšímu kroku postoupíte opět po kliknutí na tlačítko „Další“ dole.

Krok 9. Naplánování (pouze ve verzi Professional)

 • „Používat při zálohování frontu úloh“ - přidá operaci zálohování do fronty úloh PowerArchiveru. Chcete-li používat frontu úloh, musíte mít spuštěný PowerArchiver Starter. Pokusíte-li se přidat do fronty novou úlohu, přestože není PowerArchiver Starter spuštěný, zobrazí se varování a PowerArchiver nabídne možnost Starter spustit.
 • „Spouštět zálohovací skript“
 • PowerArchiver Professional umožňuje naplánovat spuštění zálohování na libovolný okamžik, který zadáte. Nastavení se aktualizuje vždy, když kliknete na tlačítko „Zavřít“ nebo když ručně spustíte zálohování.
  • „ručně“ - zálohovací skript se nebude spouštět automaticky vůbec (budete ho ovšem moci spouštět ručně).
  • „každý den“ - naplánuje zálohování jednou za den (viz níže „Spustit vždy v“).
  • „jednou za týden“ - naplánuje zálohování jednou za týden (viz níže „Spustit vždy v“).
  • „jednou za měsíc“ - naplánuje zálohování jednou za měsíc (viz níže „Spustit vždy v“).
  • „při spuštění počítače“ - zálohování se provede pokaždé při startu Windows.
  • „Spustit vždy v“ - čas, kdy se má zálohovací skript spustit.
  • „Podrobnější nastavení“ - umožní pomocí Plánovače úloh Windows blíže určit parametry naplánovaného zálohování.

K poslednímu kroku postoupíte opět po kliknutí na tlačítko „Další“ dole.

Krok 10. Dokončení

Nyní můžete zkontrolovat všechny zadané údaje.

 • „Používat jako výchozí“ - uloží všechny zadané parametry jako výchozí hodnoty pro vytváření dalších zálohovacích skriptů.

Až budete s nastavení zálohovacího skriptu spokojeni, kliknutím na tlačítko „Zálohuj“ spustíte zálohování.

Poznámka:

Kliknete kdykoliv během celého procesu na tlačítko „Zavřít“, rozpracovaný zálohovací skript se uloží do souboru, jehož jméno jste uvedli hned v prvním kroku (přípona souboru je .PBS).

Další informace o tom, jak využívat PowerArchiver k zálohování, najdete zde.

Navigation