Dodawanie plików do archiwum

Ogólne informacje

Aby zapoznać się ze wstępnymi informacjami proszę przeczytać sekcję „Kurs skrócony - Dodawanie plików”.

Sekcja ta wyjaśni jak używać standardowego okna dialogowego Dodaj. Jest kilka różnych metod dodawania plików do archiwum:

 • Prosto z Eksploratora Windows, opisane w sekcji „Rozszerzona powłoka Eksploratora”
 • Używając metody Przeciągnij i upuść

Dodawanie plików do archiwum:

Aby dodać pliki do archiwum naciśnij przycisk „Dodaj” lub wybierz opcję „Dodaj…” z menu „Akcja”. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Dodaj.

Są różne metody dodawania plików:

 • Możesz wybrać pliki i katalogi przez zaznaczenie ich na liście, tak samo jak przy tworzeniu nowego archiwum. Wybór wielu plików jest dokonywany standardowymi metodami (przytrzymując klawisz „shift” lub „ctrl”)
 • Możesz również dodać pliki używając znaków globalnych (na przykład „*.html” aby dodać wszystkie pliki z rozszerzeniem .html) w polu „Pliki:”. Spowoduje to dodanie wszystkich plików pasujących do podanego szablonu z użyciem znaków globalnych, zawartych w bieżącym katalogu i podkatalogach jeśli opcja „Włączaj podkatalogi” jest zaznaczona na zakładce Opcje.

Przegląd szczegółowych opcji

Poniżej znajdziesz szczegółową listę opcji dostępnych w standardowym oknie dialogowym Dodaj, używanych podczas tworzenia nowego archiwum lub dodawania plików do istniejącego archiwum.

Główne opcje:

 • „Lista plików” - pozwala wybrać pliki i katalogi które chcesz dodać do archiwum.
 • „Pliki” - pokazuje nazwy zaznaczonych plików i katalogów.
 • „Ścieżka” - pozwala wybrać jak ma być zapisana informacja o ścieżce:
  • „względna ścieżka” - PowerArchiver zapisze informację o ścieżce zawartą na liście plików.

(np. jeśli wybierzesz „C:\temp\disk\” do zarchiwizowania, PowerArchiver zapisze informacje o ścieżce do plików i katalogów poniżej katalogu „disk”)

Uwaga: Gdy wybrana jest ścieżka względna, i jeśli wybrałeś tylko jeden katalog do dodania do archiwum, PowerArchiver zadziała tak jakbyś zaznaczył wszystkie pliki w katalogu a nie katalog. Możesz wyłączyć tą opcję poprzez aktywowanie opcji Konfiguracja> Różne> Użyj naturalnej ścieżki względnej.

 • „pełna ścieżka” - PowerArchiver zapisze pełna informację o ścieżce do plików i katalogów.

np. jeśli wybierzesz „C:\temp\disk\” do zarchiwizowania, PowerArchiver zapisze ścieżkę jako „temp\disk\”).

 • „nie zapisuj ścieżki” - powoduje niezapisywanie żadnej informacji o ścieżce. PowerArchiver ostrzeże jeśli masz pliki o takiej samej nazwie w różnych podkatalogach, gdyż powoduje to, że opcja ta jest wtedy bezużyteczna.

Zakładka Opcje zawiera następujące opcje dla bardziej zaawansowanych użytkowników:

Akcja

 • „Dodaj” - dodaje wszystkie przeciągane pliki do archiwum.
 • „Aktualizuj” - podobne do Odśwież, ale dodaje przeciągane pliki tylko wtedy gdy nie ma ich w archiwum.
 • „Odśwież” - aktualizuje pliki w archiwum które mają taka samą nazwę jak pliki które są dodawane.
 • „Przenieś” - działa podobnie do Dodaj, z wyjątkiem, że pliki po dodaniu do archiwum są usuwane z dysku.
 • „Kompresja” - określa metodę kompresji. Maksymalna kompresja jest najczęściej na górze listy i daje najlepsze wyniki (ale najwolniej) kompresji dla wyspecyfikowanego formatu.

Na dole listy jest najczęściej metoda „składowania”, która nie powoduje kompresji plików podczas ich archiwizowania, lecz najczęściej jest najszybsza. Metoda ta jest użyteczna wtedy gdy archiwizujesz pliki już skompresowane.

 • Profile
 • „Profil:” - pozwala wybrać profil kompresji. Jeśli nie utworzyłeś żadnych profili w „Konfiguracja> Profile Kompresji”, zostanie użyty profil domyślny. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o profilach kompresji.

„Dodaj do kolejki” - dodaje zadanie do kolejki w PowerArchiver. Starter PowerArchiver musi być uruchomiony jeśli chcesz używać opcji kolejkowania. Jeśli Starter PowerArchiver nie jest uruchomiony gdy wybierzesz opcję „Dodaj do kolejki”, PowerArchiver pokaże ostrzeżenie i umożliwi włączenie go.

 • Dodatkowe opcje
  • „Włączaj pliki systemowe i ukryte” - dodaje pliki które maja atrybut 'systemowy' lub 'ukryty'.
  • „Włączaj podkatalogi” - spowoduje dodanie wszystkich plików w podkatalogach wybranego katalogu.
  • „Koduj archiwum po kompresji (.pae)” - aktywuje narzędzie kodowania po wykonaniu kompresji (.pae).
  • „Twórz ciągłe archiwum” - opcja ta pozwala na utworzenie ciągłego archiwum (tylko 7-Zip). Wszystkie pliki w ciągłym archiwum są traktowane jako jeden duży plik, co powoduje lepszą kompresję. Jednakże ciągłe archiwum nie może być aktualizowane ani zmieniane. Archiwa CAB używają domyślnie ciągłego archiwum, a w 7-Zip możesz tą opcję włączyć lub wyłączyć.
 • Zaawansowane opcje ZIP
  • „Zapisuj bezpośrednio do ZIP” - pozwala dodać pliki bezpośrednio do istniejącego archiwum, bez użycia katalogu tymczasowego. Opcja ta jest użyteczna przy tworzeniu dużych archiwów.
  • „Użyj Deflate64” - używa zaawansowanego algorytmu kompresji Deflate64 w formacie kompatybilnym tylko z PkZip 4.5. Archiwa te mogą być odczytane tylko przez aplikacje obsługujące standard PkZip 4.5.
  • „Twórz wielkie archiwum ZIP (ponad 4 GB)” - tworzy archiwa które mogą być większe niż 4 GB i zawierać ponad 65.555 plików w formacie kompatybilnym tylko z PkZip 4.5. Jeśli kompresujesz ponad 4 GB danych lub ponad 65.555 plików, musisz zaznaczyć tą opcję. Archiwum to może być odczytane tylko przez aplikacje obsługujące standard PkZip 4.5.
  • „Dodaj tylko pliki z atrybutem „Archiwalny”” - dodaje tylko pliki które mają atrybut archiwalny.
  • „Usuń atrybut „Archiwalny”” - usuwa atrybut archiwalny z każdego pliku po jego skompresowaniu.
 • Podział na woluminy pozwala tworzyć wielowoluminowe archiwa (tylko ZIP).

Podział na woluminy zawiera następujące opcje kontroli rozmiaru woluminu:

 • „Automatycznie” - spowoduje to poinformowanie o konieczności użycia kolejnej dyskietki gdy tworzone archiwum ZIP zapełni bieżącą dyskietkę.
 • „Domyślnie” - pozwala wybrać domyślny rozmiar woluminu; możesz wprowadzić rozmiar w kB. Wartość wprowadź w polu „Max. rozmiar:”.
 • „Bez podziału” - PowerArchiver nie będzie tworzył wielowoluminowego archiwum.
 • „Max. rozmiar” - pozwala na wprowadzenie rozmiaru woluminu (tylko przy wybranej opcji Domyślnie).
 • Tryb
 • „Kompatybilny z PkZip 4.5” - tworzy archiwum kompatybilne z PkZip 4.5, możliwe do odczytania tylko w nowszych wersjach popularnych archiwizatorów.

schemat nazw: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02, itp.

 • „Kompatybilny z PkZip/PA 7.0” - tworzy archiwa które są kompatybilne zarówno z PkZip jak i PowerArchiver 7.xx.

schemat nazw: test.zip, test.z01, test.z02, itp.

 • „Kompatybilny z PA (⇐6.1x)” - tworzy archiwa kompatybilne z PowerArchiver 6.xx i wcześniejszymi. Ostatni wolumin musi być otwierany jako pierwszy aby odczytać wielowoluminowe archiwum. Ten tryb jest polecany tylko jeśli trzeba przekazać archiwum ludziom którzy stosują PowerArchiver 6.xx lub wcześniejszy.

schemat nazw: test001.zip, test002.zip, itp.

 • Formatowanie dysku
 • „Szybkie” - usuwa wszystkie pliki z dyskietki.
 • „Pełne” - formatuje dyskietkę.
 • Szyfrowanie ZIP
  • „Wyłączone” - wyłącza szyfrowanie archiwów ZIP.
  • „PK 2.04g” - tworzy standardowe archiwa ZIP, ze słabym szyfrowaniem ale dostępne do odczytu przez wszystkie narzędzia obsługujące format Zip.
  • „PK AES 128 bitów” - tworzy szyfrowane archiwa ZIP z 128 bitowym szyfrowaniem PK AES, możliwe do odczytania przez nowsze narzędzia z obsługą Zip (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itp).
  • „PK AES 192 bitów” - tworzy szyfrowane archiwa ZIP z 192 bitowym szyfrowaniem PK AES, możliwe do odczytania przez nowsze narzędzia z obsługą Zip (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itp).
  • „PK AES 256 bitów” - tworzy szyfrowane archiwa ZIP z 256 bitowym szyfrowaniem PK AES, możliwe do odczytania przez nowsze narzędzia z obsługą Zip (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx, itp).
 • Przycisk „Hasło” - ochrona archiwum hasłem przy zastosowaniu szyfrowania możliwego do odczytania przez każde narzędzie do archiwów ZIP (tylko dla archiwów ZIP).

Uwaga:

Metoda PK 2.04g używa słabego szyfrowania, więc może być złamana. Powinieneś używać szyfrowania .pae jeśli potrzebujesz rzeczywistego bezpieczeństwa. Nie polecamy stosowania szyfrowania ZIP i .pae jednocześnie. Możesz więcej o bezpieczeństwie szyfrowania .pae dowiedzieć się tutaj.

Navigation