Automatyczna Kopia

Wprowadzenie

PowerArchiver zawiera łatwą w użyciu, ale w pełni funkcjonalną opcję tworzenia automatycznej kopii bezpieczeństwa.

Automatyczna Kopia PowerArchiver tworzy skrypty .pbs za pomocą łatwego w użyciu kreatora który pozwala dodać pliki i skonfigurować opcje skryptów .pbs. Możesz uruchomić skrypty wtedy gdy chcesz wykonać kopię lub zaplanować zadanie w Harmonogramie Zadań aby wykonywać skrypt w zdefiniowanym czasie. Przeczytaj poniższą instrukcję używania Kopii Bezpieczeństwa w PowerArchiver krok po kroku.

Krok 1. Tworzenie skryptu Automatycznej Kopii

Aby utworzyć nowy skrypt automatycznej kopii bezpieczeństwa naciśnij przycisk Nowy na pasku narzędzi, wybierz „Skrypt Automatycznej Kopii PowerArchiver” z listy „Zapisz jako typ” i wprowadź nazwę skryptu. Możesz również wybrać „Narzędzia > Automatyczna Kopia PowerArchiver > Twórz/Edytuj”.

Proszę zapamiętać, że skrypty automatycznej kopii bezpieczeństwa są zapisywane z rozszerzeniem ”.pbs”.

Krok 2. Wybór plików i katalogów do utworzenia ich kopii

Po utworzeniu skryptu automatycznej kopii bezpieczeństwa zostanie wyświetlone nowe okno.

 • „Wpisz archiwum kopii” - będziesz potrzebował kliknąć na przycisku przeglądania, wybrać docelowy katalog i wpisać nazwę archiwum kopii. Powinien to być nowy plik, gdyż jeśli wprowadzisz istniejąca nazwę, plik zostanie nadpisany.
 • „Lista plików” - jak widzisz są oddzielne przyciski „Dodaj plik” i „Dodaj katalog”. Przez wybór tych przycisków możesz wybrać pliki i katalogi których ma być wykonana kopia. Od razu jak wybierzesz pliki i/lub katalogi, zostaną one dodane do listy plików i będą wyświetlone. Jeśli chcesz usunąć element z listy, po prostu zaznacz go i kliknij przycisk „Usuń”.
 • „Włączaj podkatalogi” - jeśli będzie nie zaznaczone, podkatalogi katalogów na liście plików nie będą dodawane do wykonania kopii.
 • „Filtry” - zaawansowani użytkownicy mogą stosować filtry do dodawania katalogów do listy. Proszę zrozumieć, że filtry te działają tylko na zaznaczonych katalogach a nie na plikach. Opcja ta nie jest niezbędna i możesz wykonywać dalsze czynności bez ustawiania jej.

Teraz gdy ustaliłeś jakie pliki mają być archiwizowane możesz przenieść się na następny ekran przez kliknięcie „Następny”.

Krok 3. Konfiguracja opcji Automatycznej Kopii

Nowy ekran pokazuje opcje które można ustawić dla dopasowania tworzonego skryptu kopii.

Jeśli sobie życzysz, możesz przejść dalej naciskając przycisk „Następny”, jeśli zmiana żadnej z tych opcji nie będzie wymagana.

 • „Kompresja” - na górze musisz ustawić typ archiwum (kopii). Jeśli zaznaczysz wcześniej „ZIP”, opcja ta będzie tutaj prawidłowo zaznaczona. Jeśli życzysz sobie zmienić format, możesz tego dokonać teraz. My polecamy używanie formatu ZIP.
 • „Metoda” - możesz wybrać taka metodę kompresji, jaka ci najbardziej odpowiada, w zależności od tego jaki typ kompresji został wybrany. Polecamy używanie maksymalnej kompresji, pomimo że może to zająć więcej czasu to jednak plik wynikowy będzie mniejszy.
 • „Ochrona hasłem” - możesz chronić archiwum kopii przy pomocy hasła (opcja ta jest dostępna tylko dla archiwów ZIP). Jeśli wybierzesz tą opcję, upewnij się, że zapamiętasz hasło aby dokonać ewentualnego rozpakowania plików z archiwum.
 • „Dodaj znaczniki czasu do nazwy” - możesz dodać znaczniki czasu do nazwy wykonywanej kopii. Jeśli wybierzesz tą funkcję, zostaną zaznaczone domyślne opcje: „_YMDHmS”, i „jako przyrostek”. Poniżej jest więcej informacji o tej opcji:
 • „_YMDHmS” pokazuje jaki znacznik czasu będzie dodany do nazwy archiwum.
  • „Y” - dodaje bieżący rok (np. „2002”)
  • „M” - dodaje bieżący miesiąc (np. „07” będzie dodane dla lipca)
  • „D” - dodaje bieżący dzień miesiąca (np. „17”)
  • „H” - dodaje bieżącą godzinę (np. „15” dla 15-tej, „20” dla 20-tej, itp.)
  • „m” - dodaje bieżące minuty
  • „S” - dodaje bieżące sekundy
  • „WW” - dodaje dzień tygodnia (np. „Niedziela”)
 • „jako przyrostek” - opcja ta powoduje dodanie znacznika czasu na końcu nazwy archiwum, a „jako przedrostek” na początku nazwy.
 • „Zachowaj względną ścieżkę” - powoduje zachowanie w archiwum informacji o względnej ścieżce (zamiast pełnej).
 • „Pokaż „Kopia wykonana” po zakończeniu” - powoduje wyświetlenie okna z potwierdzeniem po zakończeniu wykonywania kopii.
 • „Tryb dyskretny po uruchomieniu z poziomu Windows” - pozwala włączyć tryb dyskretny. Przy takim trybie po uruchomieniu skryptu Automatycznej kopii z poziomu Windows przez podwójne kliknięcie na skrypcie lub po uruchomieniu przez Harmonogram Zadań, kopia zostania wykonana kompletnie w tle bez jakichkolwiek komunikatów. Opcja ta jest bardzo użyteczna przy wykonywaniu kopii z poziomu Harmonogramu Zadań.

Teraz gdy ustaliłeś opcje kopii możesz przenieść się na następny ekran przez kliknięcie przycisku „Następny”.

Krok 5. Konfiguracja opcji czasu pliku:

 • Opcje czasu pliku - są to filtry które PowerArchiver może wykorzystać do dodania plików do archiwum na podstawie ich daty. Jest to opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli nie rozumiesz tego, możesz przejść na następny ekran poprzez kliknięcie przycisku „Następny”.
  • „Włączaj pliki” - umożliwia wybór plików do włączenia w oparciu o filtry wykorzystujące ich datę. Na przykład jeśli chcesz dodać pliki które zostały utworzone w ciągu ostatniego tygodnia, wybierz „nowsze niż” i wpisz „7” w polu dni.
 • Dodatkowe opcje ZIP - konfiguracja dodatkowych opcji dostępnych tylko dla archiwów ZIP
  • „Zapisz wprost do ZIP” - zapisuje pliki bezpośrednio do archiwum kopii (bez użycia katalogu tymczasowego)
  • „Dodaj tylko pliki z atrybutem „archiwalny” - dodaje pliki tylko takie które mają atrybut „archiwalny”
  • „Usuń atrybut „archiwalny”” - usuwa atrybut archiwalny z plików które zostały zarchiwizowane
  • „Twórz duże archiwum ZIP (ponad 4 GB)” - tworzy archiwum kompatybilne z formatem PkZip 4.5, które może być większe niż 4 GB i może zawierać więcej niż 65.555 plików. Miej świadomość, że pliki te będą mogły być otworzone tylko przez programy obsługujące standard PkZip 4.5.
  • „Włącz automatyczny podział woluminów” - umożliwia automatyczny podział archiwum na woluminy - możliwe tylko przy robieniu kopii na wymienialnych nośnikach.
  • „Nie usuwaj oryginalnej kopii” - gdy włączone, PowerArchiver nie usunie istniejącej kopii bezpieczeństwa przed wykonaniem nowej kopii. Spowoduje to dodanie nowych plików do istniejącej kopii i aktualizację istniejących plików. Działa to jak standardowa opcja Dodaj (i zamień) w PowerArchiver.

Po ustawieniu tych opcji, kontynuuj poprzez naciśnięcie przycisku „Następny”.

Krok 6. Opcje FTP

PowerArchiver zawiera funkcje FTP, które pozwalają przesłanie archiwum kopii na serwer FTP gdy zostanie ona wykonana. Jest to jedynie opcjonalna funkcja; możesz pominąć ten krok poprzez klikniecie na przycisku „Następny”.

Aby użyć opcji FTP, zaznacz „Prześlij archiwum po utworzeniu na serwer FTP”. Po zrobieniu tego, opcje FTP będą dostępne.

 • Profil FTP - możesz wybrać wcześniej zapisany profil FTP lub utworzyć nowy poprzez kliknięcie na „Nowy profil”. Profil ten zostanie zapisany abyś mógł go stale używać w PowerArchiver.
 • Informacje o pliku - możesz skonfigurować nazwy plików lokalnego i docelowego. Opcję tą polecamy tylko dla zaawansowanych użytkowników. Kliknij tutaj aby przeczytać więcej o profilach FTP i ich opcjach.

Po ustawieniu opcji FTP, możesz kontynuować poprzez kliknięcie przycisku „Następny”.

Krok 7. Uruchamianie Automatycznej Kopii

Możesz teraz zobaczyć przegląd wszystkich wybranych opcji.

 • „Dodaj do kolejki” - dodaje zadanie do kolejki w PowerArchiver. Starter PowerArchiver musi być uruchomiony jeśli chcesz używać opcji kolejkowania. Jeśli Starter If PowerArchiver nie jest uruchomiony gdy wybierzesz opcję „Dodaj do kolejki”, PowerArchiver pokaże ostrzeżenie i umożliwi włączenie go.
 • „Ustaw domyślne” - zapisuje wszystkie wybrane opcje jako domyślne.

Na koniec, aby wykonać kopię danych, kliknij przycisk „Twórz Kopię”.

Uwaga:

Możesz kliknąć na przycisk zamykania w każdej chwili podczas ustawiania opcji kopii. Spowoduje to automatyczne zapisanie zmian w pliku skryptu Automatycznej Kopii PowerArchiver (.PBS).

Więcej informacji o Automatycznej Kopii PowerArchiver znajdziesz tutaj.

Navigation