Raspakiranje višestrukih ZIP arhiva

Uvod

PowerArchiver sadrži vrlo koristan alat nazvan Višestruko raspakiranje koji služi za raspakiranje više arhiva u isto vrijeme. Odaberite “Višestruko raspakiranje…” iz izbornika “Alati” i biti će prikazan dijaloški okvir Višestrukog raspakiranja sa sljedećim mogućnostima:

  • “Dodaj datoteke”, “Dodaj direktorij” i “Ukloni” gumbi - možete dodati i ukloniti datoteke i direktorije iz popisa datoteka za raspakiravanje.
  • Mogućnosti odredišnog direktorija:
  • “Raspakiraj u” - dozvoljava vam da ručno unesete odredišni direktorij za raspakiravanje (ako direktorij ne postoji biti će kreiran kada se pokrene Višestruko raspakiravanje), ili pretraži za željenim direktorijom koristeći standarne mogućnosti pretraživača.
  • “Raspakiraj u ime datoteke\poddirektorij” - primorava PowerArchiver da raspakira svaku arhivu u vlastiti direktorij, baziran na imenu datoteke.
  • Mogućnosti:
  • “Prepiši postojeće datoteke” - prepisuje datoteke u odredišnom direktoriju koje imaju isto ime datoteke kao i one iz arhive, bez pitanja korisnika.
  • “Ne raspakuj imena putanja” - kad je uključeno, PowerArchiver neće raspakirati informacije o putanji iz arhive. Po zadanom, ova mogućnost je isključena.
  • “Otvori direktorij nakon raspakiravanja” - otvara direktorij u koji ste raspakirali datoteke, i to u Windows Exploreru.

Nakon što ste odabrali željene mogućnosti, kliknite na “Raspakiraj” za raspakiravanje svih datoteka iz popisa.

Napomena:

Arhive možete višestruko raspakirati iz Windows Explorera čak i brže! Kliknite ovdje za više informacija.

Navigation