Okno dialogowe Konfiguracja

Wybierz „Konfiguracja…” z menu „Opcje” aby uruchomić okno dialogowe Konfiguracja. Okno to zawiera zakładki na których ustala się większość ustawień konfiguracyjnych programu PowerArchiver. Wybierz tytuł interesującej cię zakładki aby uzyskać dalsze informacje o jej zawartości.

 • Zakładka Widok odpowiada za wygląd głównego okna programu PowerArchiver.
 • Zakładka Skórki & Pasek narzędziowy umożliwia ustalenie wyglądu i zawartości interfejsu PowerArchiver.
 • Zakładka Katalogi umożliwia wybór katalogów startowego, dodawania plików, wypakowywania, rozpakowywania i tymczasowego.
 • Zakładka Lokalizacja programów umożliwia ustalenie domyślnej przeglądarki plików i skanera antywirusowego.
 • Zakładka Rozszerzenie Eksploratora umożliwia ustalenie opcji dostępowych do programu PowerArchiver bezpośrednio z okna Mój Komputer, z Eksploratora Windows i Pulpitu.
 • Zakładka Różne zawiera wiele innych ogólnych opcji.
 • Zakładka Typy plików umożliwia ustalenie jakie typy plików mają być skojarzone z programem PowerArchiver.
 • Zakładka Automatyczna aktualizacja umożliwia ustawienie opcji związanych z automatyczną aktualizacją programu.
 • Zakładka Menadżer Haseł umożliwia ustalenie opcji dla Menadżera Haseł.
 • Zakładka Profile FTP umożliwia zarządzanie profilami FTP.
 • Zakładka Kompresja & Szyfrowanie umożliwia ustalenie domyślnych opcji dla polecenia z menu podręcznego Kompresja & Szyfrowanie.
 • Zakładka Profile kompresji umożliwia zarządzanie profilami kompresji w PowerArchiver.
 • Zakładka Wtyczki pozwala na zarządzanie wtyczkami do PowerArchivera.
 • Zakładka Kolejka pozwala zarządzać opcjami kolejkowania PowerArchivera.

Zakładka Widok:

 • Pokaż Pasek Narzędziowy - Pokazuje/ukrywa pasek narzędziowy
 • Pokaż Pasek Stanu - Pokazuje/ukrywa pasek stanu
 • Pokaż listę katalogów - Pokazuje drzewo katalogów w archiwum (dostępne tylko przy wyświetlaniu w stylu Eksploratora)
 • Selekcja całym wierszem - Opcja ta umożliwia zaznaczenie pliku przez kliknięcie w dowolnym miejscu informacji wyświetlanych o nim
 • Linie siatki - Służy do wyświetlania linii oddzielających wiersze i kolumny w głównym oknie PowerArchiver
 • Jak strona WWW - Umożliwia otwieranie plików w archiwum przy użyciu pojedynczego kliknięcia (w przeciwnym wypadku konieczne jest podwójne kliknięcie)
 • Styl klasyczny / - Styl Eksploratora Styl klasyczny wyświetla wszystkie pliki z archiwum na jednej liście. W stylu Eksploratora możliwe jest poruszanie się po katalogach tak jak w Eksploratorze Windows
 • Pokaż o lewej panel skrótów - Włącza/wyłącza panel skrótów Windows (Moje bieżące dokumenty, Pulpit, Moje dokumenty, itp.) w odpowiednich oknach PowerArchiver.
 • Ustaw czcionkę - Pozwala na wybór czcionki stosowanej w liście plików w oknie PowerArchiver.
 • Widok elementów - Pozwala na wybór stylu wyświetlania plików na liście (Duże ikony / Małe ikony / Lista / Szczegóły).
 • Kolumny - Włącza/wyłącza kolumny w głównym oknie PowerArchiver

Zakładka Skórki & Pasek narzędziowy:

 • Obraz Paska Umożliwia wybranie domyślnego obrazu - Paska narzędziowego dla jego przycisków. Aby pobrać skórki, odwiedź http://www.powerarchiver.com/skins
 • Plik skórki interfejsu - Umożliwia wybranie bieżącego wyglądu interfejsu PowerArchiver
 • Pokaż podpisy przycisków - Użycie tej opcji spowoduje wyświetlenie nazw przycisków pod ich ikonami na pasku narzędziowym
 • Pokaż podpowiedzi - Opcja ta umożliwia wyświetlenie krótkiej podpowiedzi o funkcji przycisku po krótkim przytrzymaniu kursora na nim
 • Ustawienie paska narzędziowego - Umożliwia wybór miejsca gdzie ma być pokazywany pasek narzędziowy
 • Wybierz przyciski… - Umożliwia wybranie przycisków jakie mają być widoczne na pasku narzędziowym

Zakładka Katalogi:

 • Katalog tymczasowy - Wybór katalogu używanego do tymczasowych operacji
 • Domyślna lokalizacji opcji - Wypakuj Wybór bazowego katalogu operacji Wypakuj (jeśli archiwum jest o nazwie TEST.ZIP, wtedy domyślnym katalogiem do wypakowania jest katalog %bazowy_katalog%\TEST)
 • Lokalizacja startowa - Ustawia domyślny katalog z którego będą otwierane archiwa
 • Domyślna lokalizacja opcji - Dodaj Ustawia domyślny katalog z którego będą wybierane pliki do dodawania do archiwum
 • Domyślna lokalizacja opcji - Rozpakuj Jeśli będzie wybrana opcja „Katalog ./archiwum”, a nazwa archiwum „C:\TEST.ZIP” wtedy domyślnym katalogiem do rozpakowania będzie „C:\TEST”. Jeśli będzie wybrana opcja „Bieżący katalog” wtedy domyślnym katalogiem do rozpakowania będzie katalog w którym znajduje się archiwum (na przykład jeśli archiwum znajduje się w C:\WINDOWS\TEST.ZIP, wtedy domyślnym katalogiem będzie C:\WINDOWS). W przeciwnym przypadku domyślnym katalogiem do rozpakowania będzie ostatnio używany w tym celu katalog

Lokalizacja programów:

 • Przeglądarka - Umożliwia wybór domyślnej przeglądarki plików
 • Opcjonalny skaner antywirusowy - Przed użyciem opcji „Skanuj”, należy w tym polu podać pełna ścieżkę dostępu do skanera antywirusowego i parametry uruchomieniowe. Jeśli nie znasz domyślnych parametrów dla swojego skanera antywirusowego, PowerArchiver może je automatycznie wstawić. PowerArchiver umie ustawić parametry dla wielu różnych popularnych aplikacji antywirusowych

Zakładka Rozszerzenie Eksploratora:

 • Używaj rozszerzenia powłoki - Eksploratora Włącza/wyłącza elementy menu kontekstowego (Rozpakuj do, Kompresja do, itp.)
 • Kompresja do ZIP… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja do ZIP + Opcje” i „Kompresja do …ZIP”
 • Kompresja do 7-zip… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja do 7-zip + Opcje” i „Kompresja do …7-zip”.
 • Kompresja do LHA… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja do LHA + Opcje” i „Kompresja do …LHA”
 • Kompresja do CAB… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja do CAB + Opcje” i „Kompresja do …CAB”
 • Kompresja do TAR… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja do TAR + Opcje” i „Kompresja do …TAR”
 • Kompresja do BH… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja do BH + Opcje” i „Kompresja do …BH”
 • Kompresja & e-mail… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja & e-mail”
 • Kompresja & FTP… - Włącza/wyłącza element: „Kompresja & FTP
 • Podziel archiwum ZIP - Uaktywnia opcje podziału na woluminy jeśli w Eksploratorze jest zaznaczone archiwum ZIP
 • Rozpakuj archiwum do… - Uaktywnia opcje rozpakowywania gdy jest zaznaczone archiwum, gdzie można ustalić miejsce rozpakowania plików
 • Rozpakuj tutaj - Umożliwia rozpakowanie archiwum gdy jest ono zaznaczone do bieżącego katalogu
 • Rozpakuj archiwum do podkatalogu… - Umożliwia rozpakowanie archiwum gdy jest ono zaznaczone do podkatalogu o takiej samej nazwie jak nazwa archiwum
 • Rozpakuj do nazwa_pliku/ - Umożliwia rozpakowanie wielu archiwów do oddzielnych podkatalogów opartych na nazwie archiwum
 • Twórz SFX… - Włącza/wyłącza element: „Twórz SFX ZIP”
 • Testuj - Włącza/wyłącza opcje testowania plików
 • Kompresja do… (dla archiwów) - Włącza/wyłącza opcje kompresji gdy zaznaczone jest kilka archiwów
 • Prześlij e-mailem… - Włącza/wyłącza element: „Prześlij e-mailem…”
 • Prześlij FTP… - Włącza/wyłącza element: „Prześlij FTP…”
 • Deszyfruj tutaj - Włącza/wyłącza element: „Deszyfruj” gdy jest zaznaczony plik .pae
 • Deszyfruj do podkatalogu - Umożliwia deszyfrowanie plików do podkatalogu o nawie takiej jak archiwum, jeśli jest zaznaczone zaszyfrowane archiwum
 • Deszyfruj do… - Uaktywnia opcje deszyfrowania gdy jest zaznaczone zaszyfrowane archiwum, gdzie można ustalić miejsce umieszczenie rozszyfrowanych plików
 • Szyfruj - Włącza/wyłącza element: „Szyfruj”
 • Kompresja & Szyfrowanie - Włącza/wyłącza element: „Kompresja & Szyfrowanie”
 • Konwersja… - Włącza/wyłącza narzędzie konwersji.
 • Używaj ikon obok elementów menu - Włącza/wyłącza małe ikonki PowerArchiver wyświetlane w menu kontekstowym.
 • Sprawdź czy samorozpakowujące się archiwum ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA i RAR - Włącza/wyłącza sprawdzanie czy plik EXE jest samorozpakowującym się archiwum ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA lub RAR
 • Sprawdź czy samorozpakowujące się archiwum CAB - Włącza/wyłącza sprawdzanie czy plik EXE jest samorozpakowującym się archiwum CAB
 • Wyświetlaj nie kaskadowe menu - Ustala czy kontekstowe menu PowerArchiver ma być wyświetlane w głównym menu czy też jako podmenu
 • Wyświetlaj „Kompresja do ??? + Opcje” - Włączenie + opcje menu dodawanego automatycznie do każdego możliwego formatu kompresji
 • Otwórz katalog po rozpakowaniu - Otwiera katalog do którego było dokonane rozpakowanie po zakończeniu tej operacji

Zakładka Różne:

Główne

 • Pokaż okno Dodaj podczas tworzenia nowego archiwum… - Podczas tworzenia nowego archiwum, które jest puste, PowerArchiver automatycznie pokaże okno umożliwiające wybór plików do dodania do archiwum
 • Rozbudowane okno Dodaj - Wyświetla inne okno „Dodaj”, przeznaczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników
 • Wszystkie litery małe w nazwie - Jeśli ta opcja jest zaznaczona to wszystkie pliki będą pokazywane z nazwami pisanymi małymi literami
 • Automatycznie pokaż „Otwórz archiwum” na starcie - Podczas uruchamiania PowerArchiver, okno dialogowe Otwórz będzie automatycznie pokazywane
 • Pytaj po naciśnięciu przycisku - Podgląd Odznaczenie tej opcji umożliwia pominięcie okna dialogowego Podgląd
 • Użyj SFX Makera jeśli jest zainstalowany - Umożliwia przejęcie przez SFX Maker wykonywanie operacji Twórz EXE w PowerArchiver
 • Jednokrotne uruchomienie PowerArchiver - Pozwala tylko na jedna instancję PowerArchiver. Jeśli klikniesz w Eksploratorze Windows na archiwum, a jednocześnie PowerArchiver jest już uruchomiony, PowerArchiver otworzy archiwum w istniejącej już instancji. To znaczenie przyspiesza działanie PowerArchiver
 • Użyj naturalnej względnej ścieżki - Gdy opcja ta jest wybrana i wybierzesz tylko jeden katalog do dodania do archiwum, PowerArchiver zachowa ścieżkę tak jakbyś zaznaczył wszystkie pliki w katalogu a nie katalog. Gdy zaznaczysz tą opcję, PowerArchiver prawidłowo zapisze ścieżkę przy wybraniu pojedynczego katalogu do archiwizacji.

Prędkość

 • Nie używaj kosza podczas usuwania - Kompletnie wyłącza używanie Kosza (nie zalecane)
 • Użyj bieżącego katalogu jako tymczasowego - PowerArchiver użyje bieżącego katalogu jako tymczasowego podczas rozpakowywania archiwum.
 • Sprawdź czy samorozpakowujące się archiwum CAB - Włącza/wyłącza sprawdzanie czy plik EXE jest samorozpakowującym się archiwum CAB.
 • Oryginalny porządek sortowania na starcie - Przyspiesza działanie PowerArchiver poprzez stosowanie oryginalnego porządku plików w archiwum podczas jego otwierania.

Sprytne usprawnienia

 • Automatycznie otwórz następny wolumin - Jeśli masz wielowoluminowe archiwum, i wszystkie pliki (TEST.RAR, TEST.R00, …) są w tym samum katalogu, PowerArchiver nie będzie zadawał pytania czy otwierać kolejne woluminy
 • Pokaż „Automatyczne uruchamianie instalacji” - Jeśli archiwum zawiera w głównym katalogu plik INSTALL.EXE lub SETUP.EXE, PowerArchiver zapyta czy chcesz rozpakować to archiwum i uruchomić instalatora
 • Traktuj szyfrowanie archiwów jako przezroczyste - Automatycznie otwiera archiwa wewnątrz szyfrowanych plików
 • Otwieraj archiwa TAR automatycznie - Automatycznie otwiera archiwa TAR wewnątrz plików tar.gz lub tar.bz2.
 • Pytaj o zapisanie tymczasowych archiwów internetowych - Włącza komunikat pytający o zapisanie tymczasowych archiwów internetowych (gdy zostały otworzone w programach Internet Explorer, Outlook Express, itp.)
 • Pytaj o aktualizacje archiwum gdy plik się zmienił - Wyświetla inne okno „Dodaj”, przeznaczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników
 • Pokaż komentarz podczas otwierania archiwum ZIP - Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne pokazanie komentarza archiwum (jeśli istnieje) podczas otwierania archiwum na dole okna programu

Kłopoty językowe

 • Użyj konwersji OEM nazw plików - Pomaga w pewnych przypadkach gdy używasz alfabetu innego niż angielski (sprawdź to jeśli masz problemy w tym stylu)

Zakładka Typy plików:

 • Pokaż okno „Skojarzenia” jeśli archiwa nie są skojarzone z PowerArchiverem - Jeśli archiwa nie są skojarzone z PowerArchiver, PowerArchiver poinformuje cię o tym i umożliwi dokonanie skojarzenia.
 • Skojarz PowerArchiver z… - Wybierz z którymi formatami powinien być skojarzony PowerArchiver.
 • Skojarz teraz - Powoduje niezwłoczne utworzenie skojarzeń wszystkich zaznaczonych formatów z PowerArchiver.

Zakładka Automatyczna aktualizacja:

 • Sprawdzaj aktualizację…- Umożliwia sprawdzanie czy istnieją nowe wersje PowerArchiver w wybranych odstępach czasu
 • Sprawdzaj wersję… - Sprawdza albo najnowszą oficjalna wersję PowerArchiver, albo wersję testową (beta)
 • Informacje o proxy - Wprowadzanie informacji o proxy do celów aktualizacji, stosować TYLKO w przypadku łączenia się przez serwer proxy.

Zakładka Menadżer Haseł:

 • Włącz Menadżera Haseł PowerArchiver - Włącza Menadżera Haseł PowerArchiver
 • Zapisuj hasła szyfrowanych plików PowerArchiver (*.PAE) - Menadżer Haseł będzie zapisywał hasła w szyfrowanym pliku PAE
 • Zapisane hasła - Lista archiwów do których PowerArchiver zapamiętał hasła
 • Niezapisane hasła - Lista archiwów do których PowerArchiver nie zapisywał haseł

Zakładka Profile FTP:

 • Nowy profil… - Otwiera Menadżera Profili FTP PowerArchiver aby umożliwić utworzenie nowego profilu
 • Edytuj profil… - Otwiera Menadżera Profili FTP PowerArchiver aby umożliwić edycję wybranego profilu
 • Usuń profil… - Usuwa zaznaczony profil

Zakładka Kompresja & Szyfrowanie:

 • Format archiwum - Wybór formatu archiwum używanego domyślnie przez opcję „Kompresja & Szyfrowanie” z menu podręcznego
 • Metoda szyfrowania - Wybór metody szyfrowania używanej domyślnie przez opcję „Kompresja & Szyfrowanie” z menu podręcznego

Wtyczki:

 • Nazwa wtyczki - Kliknij „Przeglądaj” aby wskazać plik (rozszerzenie .wcx).
 • Format - Dodaj format wtyczki (np. ”.msi” dla plików MSI).
 • Dodaj wtyczkę - Po wypełnieniu powyższych opcji dodaje wtyczkę do listy.
 • Usuń wtyczkę - Usuwa wybraną wtyczkę z listy

Kolejka:

 • Włącz kolejkowanie - Włącza usługę kolejkowania i uruchamia w zasobniku PowerArchiver Starter.
 • Zawsze używaj kolejkowania - Nakazuje programowi zawsze używac kolejkowania, pod warunkiem spełnienia wymogu minimalnego rozmiaru.
 • Nie kolejkuj plików mniejszych niż - Ustala minimalny rozmiar pliku dla kolejkowania. Pliki mniejsze nie będą kolejkowane. Jeśli ustawisz 0, kolejkowanie będzie używane zawsze.

Zakładka Profile kompresji:

 • Twórz nowy… - Tworzy nowy profil kompresji.
 • Zmień nazwę… - Zmienia nazwę zaznaczonego profilu.
 • Usuń… - Usuwa zaznaczony profil
 • Nazwa - Wybiera format kompresji do domyślnego używania w poleceniu menu podręcznego Kompresja & Szyfrowanie
 • Format kompresji - Wybiera format kompresji do używania w zaznaczonym profilu. Kliknij tutaj aby więcej dowiedzieć się o profilach kompresji.
Navigation