Vítá vás PowerArchiver

Vítejte!

Dìkujeme, že jste si nainstalovali PowerArchiver - skvìlou pomùcku pro všechny uživatele Windows®, kteøí pracují s archivními soubory. Doufáme, že budete s naším programem spokojeni a že si jej zaregistrujete.

Úvod

PowerArchiver má moderní, snadno použitelné uživatelské rozhraní, podporuje vìtšinu archivních formátù i kódovacích algoritmù a disponuje celou øadu mocných funkcí a nástrojù. Vìøíme, že PowerArchiver je dnes ideálním nástrojem pro práci s archivy.

O této nápovìdì

Tato nápovìda je velmi obsáhlá a najdete v ní odpovìdi na všechno, co by vás mohlo v souvislosti s PowerArchiverem a jeho funkcemi zajímat. Na úvod se v kapitole Rychlý prùvodce seznámíte s úplnými základy práce s programem, potom následují podrobné informace o všech jeho funkcích. Pøi psaní nápovìdy jsme se snažili o maximální srozumitelnost, nicménì pøedpokládáme alespoò elementární znalosti z oboru výpoèetní techniky - jestliže vám nic neøíkají pojmy jako soubor, adresáø nebo okno, bude lepší, když nejprve trochu zapracujete na své všeobecné poèítaèové gramotnosti, a teprve potom se vrátíte k PowerArchiveru. Všechno vám pak bude pøipadat mnohem jednodušší.

Více o PowerArchiveru

PowerArchiver nabízí všechny základní funkce, které byste u archivaèního (pakovacího) programu èekali. Mùžete otevírat, prohlížet a rozbalovat rùzné archivní soubory a mùžete také vytváøet nové archivy v rùzných formátech, vèetnì formátu 7-Zip, který patøí v souèasné dobì k nejlepším. PowerArchiver se od jiných podobných programù liší bohatou nabídkou pokroèilých funkcí. Patøí k nejinovativnìjším programùm svého druhu a spousta funkcí, které už u programù v této kategorii považujete za samozøejmé, se poprvé objevila právì v PowerArchiveru. Patøí k nim napø. moderní uživatelské rozhraní ve stylu MS Office 2007 (licencované od spoleènosti Microsoft), propracovaná rozšíøení Prùzkumníka Windows, správce hesel, podpora moderních šifrovacích metod, zálohovací funkce, konvertor archivních formátù, rozbalování více archivù najednou, hromadné vytváøení více archivù najednou, vestavìná podpora protokolu FTP, podpora samorozbalovacích souborù, možnost mìnit vzhled PowerArchiveru pomocí tzv. skinù a další nástroje. Zakládáme si na tom, že PowerArchiver implementuje všechny funkce jednoduše a chytøe. Další nové funkce pøináší nová edice Professional: vypalování na CD/DVD/BD, FTP klienta a rozšíøené možnosti zálohování.

Objednávky

Pamatujte, že PowerArchiver není zadarmo. Jeho autoøi a jejich rodiny jsou závislé na pøíjmech z prodeje licencí domácím i firemním uživatelùm. PowerArchiver patøí k nejpoužívanìjším programùm na svìtì, pøitom za nìj licenèní poplatek zaplatí sotva jeden uživatel z tisíce. Kupte si prosím svou vlastní licenci PowerArchiveru:

  • Online nákup PowerArchiveru
  • Další informace o tom, jak objednávat PowerArchiver

Další informace

Nejèerstvìjší informace o PowerArchiveru a dalších produktech najdete na našich www stránkách, http://www.powerarchiver.com.

V obsahu (viz vlevo) najdete podrobné seznámení s programem a další informace o jednotlivých funkcích PowerArchiveru.

Navigation